بررسی اثربخشی ابزارهای تبلیغاتی و نقش آن در هویت برند و تصمیم به خرید از دیدگاه مصرف‌‌‌کنندگان خدمات ورزشی شهرداری مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، مؤسسه غیرانتفاعی سناباد گلبهار، مشهد، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

3 دانشکده مهارت و کارآفرینی، دانشگاه آزاد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی ابزارهای تبلیغاتی و نقش آن در هویت برند و تصمیم به خرید از دیدگاه مصرف‌‌‌کنندگان خدمات ورزشی شهرداری مشهد بود. تحقیق حاضر از نظر نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش تحلیل، توصیفی و همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه مصرف‌‌‌کنندگان خدمات ورزشی شهرداری مشهد بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند و در مجموع 398 پرسشنامه تکمیل گردید. به‌منظور جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه‌‌‌های استاندارد قصد خرید، اثربخشی تبلیغات و هویت برند استفاده شد. برای تعیین پایایی درونی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده که ضریب بالای 7/0 بدست آمد که نشان از پایایی قابل‌قبول ابزار است. جهت تحلیل داده‌‌‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌‌‌های تحقیق نشان داد که بین اثربخشی ابزارهای تبلیغاتی از دیدگاه مصرف‌‌‌کنندگان خدمات ورزشی با نمره معیار تفاوت وجود دارد؛ بین اثربخشی ابزار‌‌‌های تبلیغاتی و هویت برند و تصمیم به خرید ارتباط معناداری وجود دارد؛ همچنین بین هویت برند و تصمیم به خرید نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت الگوی مدل اثربخشی ابزارهای تبلیغاتی و نقش آن بر هویت برند و تصمیم به خرید از دیدگاه مصرف‌‌‌کنندگان خدمات ورزشی شهرداری مشهد از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of advertising tools and its role in brand identity and purchase decision from the point of view of consumers of sports services of Mashhad municipality

نویسندگان [English]

  • Majid Pahlavan 1
  • Ehsan Asadollahi 2
  • Shahryar Kharazian 3
1 Department of Sports Management, Sanabad Golbahar Non-Governmental Non-Profit Higher Education Institute
2 Assistant Professor, Faculty Member of Sanabad Golbahar Higher Education Institute
3 Faculty of skills and entrepreneurship, Azad University
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effectiveness of advertising tools and its role in brand identity and purchase decision from the perspective of consumers of sports services of Mashhad municipality. In terms of the result and purpose, the present research is applied research, in terms of analytical, descriptive and correlation method, with the structural equation model approach, which was implemented in the field. The statistical population included all consumers of sports services of Mashhad Municipality who were randomly selected and a total of 398 questionnaires were completed. In order to collect data, standard questionnaires of purchase intention, advertising effectiveness and brand identity were used. Cornbrash's alpha method was used to determine the internal reliability of the research tool, and a coefficient of 0.7 was obtained, which indicates the acceptable reliability of the tool. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data. The findings of the research showed that there is a difference between the effectiveness of advertising tools from the point of view of consumers of sports services with the standard score; There is a significant relationship between the effectiveness of advertising tools and brand identity and the decision to buy; Also, there is a positive and significant relationship between brand identity and purchase decision. Finally, the model of the effectiveness of advertising tools and its role on brand identity and purchase decision from the point of view of consumers of sports services of Mashhad municipality has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising tools
  • brand identity
  • purchase decision
  • sports services
  • Mashhad Municipality