اثربخشی برنامه یادگیری عملکردی بر عملکرد حرکتی ظریف و درشت کودکان تاخیر رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزگار استثنایی تبریز

2 دانشیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه یادگیری عملکردی بر عملکرد حرکتی ظریف و درشت کودکان با تاخیر رشدی انجام گرفت. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی بود و از طرح پیشآزمون - پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و از بین کودکان 4 تا 6 ساله با تأخیر رشدی شهر تبریز که در مهدکودکها و مراکز پیشدبستانی مشغول به تحصیل بودند تعداد 30 کودک انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع آوری اطلاعات ازآزمون غربالگری رشدی DENVER-II که روایی و پایایی آن تأیید شده است، استفاده گردید. دادههای به دست آمده با آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 تحلیل شدند. یافتهها: نتایج به دست آمده در متغیرهای حرکتی ظریف و درشت نشان داد که بین عملکرد آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون و پیگیری تفاوت معنیداری وجود دارد (05/0 > P). نتیجهگیری: بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برنامه یادگیری عملکردی، منجر به افزایش عمکرد حزکتی ظریف و درشت در کودکان تاخیر رشدی شده است و از این بسته می توان در توانبخشی و بهبود مهارتهای حرکتی کودکان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of functional learning Program on Fine and Gross Motor Performance of Children with Developmental Delay

نویسندگان [English]

  • mohammad hosseinali zade 1
  • salar faramarzi 2
  • ahmad abedi 2
1 Exceptional teacher of tabriz
2 Associate professor of Psychology and Education of Exceptional Children, University of Isfahan
چکیده [English]

Introduction &Purpose: The aim of the present study was to The Effectiveness of functional learning Program on Fine and Gross Motor Performance of Children with Developmental Delay. Methodology: The research method was a pretest-posttest quasi-experimental design with follow-up and control group. For this purpose, 30 children were selected by purposeful sampling from 4-6 year-old children with developmental delay in Tabriz who were educated in kindergartens and preschools. They were randomly assigned into two experimental and control groups and participated in the study. The Developmental screening test (Denver-II) was administered on children for screening. Afterwards, a 16-session functional learning Program was performed on the experimental group and the control group did not receive any intervention. Data were analyzed by the repeated measures ANOVA using SPSS- 22. Results: The results indicated that there was a significant difference between the subjects in the experimental group and control group in terms of Fine and Gross performance in post-test and follow up stages (P <0.05). Conclusion: As a result, it can be concluded that a functional learning Program has led to an increase in Fine and Gross Motor performance in children with developmental delays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • functional learning"
  • Children with Developmental Delay"
  • "
  • Fine and Gross Motor Performance"