بررسی تأثیر ویژگی‌ اینفلوئنسر‌های رسانه‌های اجتماعی فروشگاه‌های ورزشی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی دوستی ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/jmbs.2023.184892

چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی‌های اینفلوئنسرهای رسانه‌های اجتماعی فروشگاه‌های ورزشی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی دوستی ادراک شده می‌باشد.

روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-علّی و با هدف کاربردی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی خریداران فروشگاه اینترنتی کالا ورزش می‌باشند و به دلیل نامحدود بودن جامعه از روش نمونه‌گیری احتمالی و به کمک فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه 384 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده در این مطالعه، پرسشنامه می‌باشد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه 926/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو قسمت توصیفی و استنباطی با نرم‌افزارهای SPSS و AMOS انجام شد. همچنین از معادلات ساختاری نیز در این پژوهش استفاده کردیم.

نتایج:نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که دوستی ادراک شده بر وفاداری به برند تأثیر مستقیم دارد. همچنین متغیر مستقل ویژگی اینفلوئنسرهای رسانه‌های اجتماعی (شباهت علاقه، فراوانی تعامل و تولید محتوای آنلاین) بر وفاداری مشتری به برند به عنوان متغییر وابسته تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش می‌تواند دید جدیدی نسبت به اثرگذاری اینفلوئنسرهای رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی بر میزان وفاداری مشتریان به فروشگاه‌های کالاهای ورزشی در ادبیات تحقیق ایجاد کرده و به کسب‌وکارهایی که برای افرایش فروش و سودآوری به دنبال کمک از این افراد برای افزایش میزان وفاداری و اعتماد مشتریان هستند و همچنین، افراد علاقه‌مند به پژوهش در این زمینه کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of sports store social media influencers on customer loyalty with the mediating role of perceived friendship

نویسندگان [English]

  • Golamreza Kenarkordi 1
  • Donya Bavi 2
1 Department of Business Management, Islamic Azad University, Abadan Branch, Abadan, Iran
2 Department of Business Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction and purpose: The purpose of this research is to investigate the effect of social media influencer characteristics of sports stores on customer loyalty with the mediating role of perceived friendship.

Methodology: This research was descriptive-causal and applied. The statistical population of the research is all the buyers of sports goods online store, and due to the unlimited population, the number of sample members was considered to be 384 people using the probability sampling method and the Cochran formula. The data collection tool in this study is a questionnaire. Cronbach's alpha coefficient for the reliability of the whole questionnaire was 0.926. Data analysis was done in two descriptive and inferential parts with SPSS and AMOS software. We also used structural equations in this research.

Results: The results of the hypothesis test indicate that perceived friendship has a direct effect on brand loyalty. Also, the independent variable characteristic of social media influencers (similarity of interest, frequency of interaction and online content production) has a direct and indirect effect on customer loyalty to the brand as a dependent variable.

Conclusion: The results of the research findings can create a new perspective on the influence of media influencers and virtual networks on the level of customer loyalty to sports goods stores in the research literature and to the businesses that Increasing sales and profitability are looking for help from these people to increase the loyalty and trust of customers, and also, people interested in research in this field can help.

کلیدواژه‌ها [English]

  • influencer
  • social media
  • customer loyalty
  • perceived friendship