دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1402 
مدل ارزشهای اخلاقی مدیران و مربیان ورزش حرفه ای کشور

صفحه 139-148

10.22034/jmbs.2023.186851

کورش مروت نیا؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری