تاثیر تبلیغ باشگاه های های ورزشی در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر رفتار مشتریان ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه جلال بایار مانیسا، مانیسا، ترکیه

3 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

10.22034/jmbs.2023.184895

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تبلیغ باشگاه های های ورزشی در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر رفتار مشتریان ورزشی می باشد. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی است. 273 نفر از مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اهر، بصورت داوطلبانه پرسشنامه‌ محقق ساخته تبلیغ در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و پرسشنامه پذیرش تبلیغات مریساوو(2007) را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تبلیغ در شبکه های اجتماعی اینستاگرام بر رفتار مشتریان ورزشی تاثیر مثبت و معناداری دارد و رفتار مشتری به اندازه 7/74 درصد از تغییرات مولفه های تبلیغ در شبکه های اجتماعی (سرگرمی، تعامل، جدید و به روز بودن، سودمندی) تاثیر پذیرفته است. نتایج: در صورتی که تبلیغ در شبکه های اجتماعی به شکل مطلوب و مناسب باشد، نگرش مشتریان نسبت به خدمات باشگاه های ورزشی مثبت می شود و در نتیجه پذیرش تبلیغات به سهولت انجام گرفته و می تواند در رفتار مشتریان ورزشی در راستای حضور مجدد تاثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Advertising of Sports Clubs on the Instagram Social Network on the Behavior of Sports Customers

نویسندگان [English]

  • Mahboub Sheikhalizadeh 1
  • Kadir Yildiz 2
  • Zahra Soltani 3
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
2 Associate Professor, Department of Sport Management, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey.
3 M.A Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The present study aimed at investigating the effect of advertising of sports clubs on the Instagram social network on the behavior of sports customers. Method: The research method was descriptive-correlation. 273 customers of sports clubs in Ahar-Iran city voluntarily filled out the researcher-made questionnaire of advertising on Instagram social networks and the Merisavo advertisements acceptance questionnaire (2007). Multiple linear regression was used to analyze the data. Findings: The results revealed that advertising on Instagram social networks has a significant positive influence on the behavior of sports customers, and the behavior of sports customers has been affected by 74.7% by the components of social media advertising (entertainment, interaction, new and up-to-dateness, usefulness). Conclusion: If the advertisement in social networks is favorable and suitable, the attitude of customers towards the services of sports clubs becomes positive, and as a result, the acceptance of advertisements is done easily and can influence the behavior of sports customers in order to reappearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media Advertising
  • Behavior of Customers
  • Sports Customers