تدوین مدل کارایی گردشگری دوچرخه‌سواری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jmbs.2023.184896

چکیده

هدف این تحقیق تدوین مدل کارایی گردشگری دوچرخه‌سواری در ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد مدل اشتراس وکوربین بود. روش تحقیق آمیخته بوده است که جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل کلیه صاحب‌نظران در حیطه بهروزی، مدیریت منابع، گردشگری به‌ویژه رشته دوچرخه‌سواری اعم از اساتید دانشگاهی، کلیه مدیران فدراسیون دوچرخه‌سواری و کارشناسان مدیریتی بودند که نمونه‌گیری بر اساس مصاحبه‌های عمیق و روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی تا اشباع نظری و کفایت به 13 مصاحبه رسید. در بخش کمی 384 نفر طبق جدول مورگان در تحقیق شرکت کردند که برای تعیین موثق بودن داده‌های کیفی از روش" کدگذاری‌های باز و روش بازبینی و در قسمت کمی تحلیل عامل تأییدی و ابزارسازی صورت گرفت و تحلیل داده‌های کمی در محیط نرم‌افزار مکس کیودا و کمی در محیط نتایج کدگذاری اولیه بیانگر90 کد باز که برخی به شرح زیر بوده استدانش تخصصی مدیران، داشتن تجربه مدیریتی در حوزه گردشگری ورزشی، سنجش بهره‌وری صنعت گردشگری، داشتن تخصص مدیران و مربیان " که نتایج کدبندی محوری و روابط بین مقوله‌های شناسایی‌شده در غالب دوازده کدمحوری با نام‌‌های نرم‌افزاری، جذب سرمایه، مدیریت بهره-وری، هیجانی، کارایی، رفتاری، سرمایه انسانی، ساختار مالی، رشد اقتصادی، سخت‌افزاری، عملکردی اثربخشی مهم بوده که استخراج شد و مدل نهایی کیفی شماتیک تائید شد و پرسشنامه و تحلیل عامل تأییدی هم دارای برازش مناسب بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Elaboration of cycling tourism efficiency model in Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Ahmad Joushghani
  • Mohamadreza Esmaeili
  • Hamid Sajadihazave
Department of Sports Management, Faculty of Physical Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to compile the efficiency model of cycling tourism in Iran with an approach based on the data theory of Strauss and Corbin's model. The statistical population of this research in the qualitative part included experts in the field of cycling tourism efficiency, including university professors, all cycling federation managers and management experts. Sampling was based on in-depth interviews, purposeful sampling and snowball sampling technique. In fact, the continuation of sampling (13 interviews) reached theoretical saturation and sufficiency. And to determine the reliability of the data (which in qualitative research is equivalent to the reliability and validity of quantitative research) two open coding methods were used by another researcher and member review method. The initial coding results show 90 open codes, some of which are as follows. Managers' specialized knowledge, having managerial experience in the field of sports tourism, measuring the productivity of the tourism industry, having the expertise of managers and trainers, and the results of the core coding and the relationships between the categories identified in Ghalib Twelve central codes named software, capital attraction, productivity management, emotional, efficiency, behavioral, human capital, financial structure, economic growth, hardware, functional and effectiveness were extracted and the final qualitative model was obtained. It was in good condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wellbeing
  • tourism
  • cycling