تحلیل سیستمی عوامل اثرگذار بر توسعه مدیریت ورزشی و عملکردهای آن در ارگان های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علم وفرهنگ

چکیده

امروزه در مدیریت ورزشی که دارای ثبات آن چنانی نیست می توان اشاره کرد که بیش از هر زمان دیگری سازمان ها برای داشتن مزیت رقابتی پایدار نیاز اساسی به نوآوری دارند و ظرفیت نوآوری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی در میان سازمان ها که منجر به مزیت رقابتی آن ها می شود شناخته شده است. دانشی که شرکت ها شناسایی می کنند، منبعی پویا است که نیازمند تغذیه حمایت و مدیریت دقیق است و چنانچه دانش به صورت اصولی مدیریت نشود، نمی تواند مبنای توسعه قرار گیرد و برای مدیریت این دارایی نامشهود در طول دهه های گذشته توجه زیادی را به خود جلب نموده به طوری که اجرای یک استراتژی موثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، شرط الزامی موفقیت سازمان ها در دوره ای است که به دوره اقتصاد دانش محور معروف است. کاربرد کار آفرینی بسیار فراتر از ایجاد شغل و اشتغال زایی است . در سال های اخیر مقالات و پژوهش هایی پدیدار شدند تا میان مدیریت دانش و نوآوری و نوآوری و کارآفرینی ارتباط برقرار نمایند. اما کمتر مطالعه ای تاکنون به ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی ورزشی در سازمان های ورزشی پرداخته است. بنابراین در این تحقیق در پی آن هستیم که عوامل اثرگذار بر توسعه مدیریت ورزشی و عملکردهای آن در ارگان های ورزشی را شناسایی نماییم. روش تحقیق دراین پژوهش بر اساس اهداف از انواع تحقیقات کاربردی و به جهت ماهیت از نوع توصیفی، تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Systematic analysis of factors affecting the development of sports management and its functions in sports organizations

نویسنده [English]

  • amir hossein poursahebi
Master's degree in Sports Management, University of Science and Culture
چکیده [English]

Today, in sports management, which is not so stable, it can be pointed out that more than ever before, organizations have a basic need for innovation to have a sustainable competitive advantage, and innovation capacity is one of the main characteristics among organizations that lead to advantage. Their competitiveness is known. The knowledge that companies identify is a dynamic resource that requires feeding, support and careful management, and if knowledge is not managed in a principled way, it cannot be the basis of development, and for the management of this intangible asset, much attention has been paid to itself during the past decades. drew so that the implementation of an effective strategy of knowledge management and becoming a knowledge-based organization is a necessary condition for the success of organizations in the era known as the era of knowledge-based economy. The application of entrepreneurship goes far beyond creating jobs and creating employment. In recent years, articles and researches appeared to establish a relationship between knowledge management and innovation and innovation and entrepreneurship. But few studies have dealt with the relationship between knowledge management and sports entrepreneurship in sports organizations. Therefore, in this research, we seek to identify the influencing factors on the development of sports management and its functions in sports organizations. The research method in this research is based on the objectives of applied research and is descriptive and analytical in nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management sports
  • sports organization
  • innovation
  • competition
  • marketing