مدل ارزشهای اخلاقی مدیران و مربیان ورزش حرفه ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری - گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ایران

3 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22034/jmbs.2023.186851

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر طراحی مدل اخلاق مربیان حرفه ای ایران بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی-کمی است که در آن با استفاده از رویکرد نظریه داده مدلی بر مبنای ارزش های اخلاقی مربیان حرفه ای ایران برازش می‌شود. در این پژوهش اطلاعات به روش مصاحبه ژرف‌نگر به‌صورت هدایت کلیات و نیمه ساختاریافته گردآوری‌شده است همچنین برای مدلسازی معادلات ساختاری 384 نفر در تحقیق شرکت کرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مربیان حرفه ای فدراسیون وکلیه کارشناسان وصاحب نظران این رشته می باشد که تا اشباع نظری وعدم دسترسی به کد جدبد مصاحبات صورت می گیرید وسپس براساس جدول مورگان نمونه گیری تصادفی از میان جامعه مربیان حرفه ای که بالای 1000نفر می باشند نمونه 384 نفری در بخش کمی برای پر کردن پرسشنامه که از مصاحبه ها بدست آمد. باتوجه به جدول مورگان باتوجه به حجم جامعه د 385آزمودنی به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. نمونه ها بصورت تصادفی از میان رشته های کشتی،وزنه برداری ،والیبال و دو میدانی استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model of ethical values ​​of managers and coaches of professional sports in the country

نویسندگان [English]

  • korush morovat niya 1
  • Hossein Peymanizad 2
  • Mohammad Reza Esmaeilzadeh Ghandehari 3
1 Department of Physical Education, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University of Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University of Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The general aim of the current research was to design the ethical model of Iranian professional trainers. The current research is a qualitative-quantitative research in which a model based on the moral values of Iranian professional trainers is fitted using the data theory approach. In this research, information has been collected through in-depth interviews in the form of general and semi-structured guidance. Also, 384 people participated in the research to model the structural equations. The statistical population of this research includes all the professional trainers of the federation and all the experts and experts in this field. Interviews are conducted until theoretical saturation and lack of access to the tablecode, and then based on Morgan's table, random sampling is done from among the professional trainers who are more than 1000 people. 384 people in the quantitative section to fill the questionnaire that was obtained from the interviews. According to Morgan's table, according to the size of the population, 385 subjects were considered as the research sample. The samples are used randomly from wrestling, weightlifting, volleyball and athletics. First of all, with descriptive statistics such as dispersion indices such as median, average, mean and dispersion indices such as variance and standard deviation to describe demographic data, it is necessary to mention that the approach of the present research is a qualitative quantitative hybrid approach,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral values
  • managers
  • coaches
  • professional sports of the country