تاثیر مدیریت کوانتومی بر مدیریت تعارض و چابکی سازمانی(مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، گروه تربیت بدنی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: در دنیای امروز که پر از تغییرات و چالش‌های محیطی است، سازمان‌های ورزشی برای بقا و رقابت نیاز به چابکی و توانایی پاسخگویی به تغییرات دارند. این توانایی به مهارتهای مدیریتی مدیران سازمان بستگی دارد. مدیریت کوانتومی یکی از رویکردهای جدید در مدیریت است که می‌تواند به ایجاد چابکی و حل تعارض در سازمان کمک کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کوانتومی بر مدیریت تعارض و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان است.
روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است و به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل 150 نفر از مدیران میانی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان در سال 1398 است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های مهارتهای مدیریت کوانتومی، مدیریت تعارض و چابکی سازمانی است که پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Pls و با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مهارتهای مدیریت کوانتومی با مدیریت تعارض و چابکی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارند و مدیریت کوانتومی بر این دو متغیر تاثیر مستقیم دارد. همچنین مدیریت کوانتومی می‌تواند تضادها و دوگانگی‌های سازمانی را کاهش دهد و به ایجاد هماهنگی و همدلی بین اعضای سازمان کمک کند.
نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد که مدیریت کوانتومی می‌تواند به بهبود عملکرد سازمانی و پاسخگویی به تغییرات محیطی در سازمان‌های ورزشی کمک کند و نیازمند ارتقاء مهارتهای مدیریتی مدیران است. این تحقیق می‌تواند برای مدیران ورزشی و پژوهشگران حوزه مدیریت ورزشی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of quantum management on conflict management and organizational agility (case study: Ministry of Sports and Youth)

نویسندگان [English]

  • Sepideh Qatnian 1
  • Sajjad Kohi Derivatin 2
1 Assistant Professor of Physical Education Department, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 Master's degree, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: In today’s world, which is full of environmental changes and challenges, sports organizations need agility and the ability to respond to changes in order to survive and compete. This ability depends on the management skills of the organization’s managers. Quantum management is one of the new approaches in management that can help create agility and resolve conflict in the organization. The purpose of this research is to investigate the effect of quantum management on conflict management and organizational agility in the Ministry of Sports and Youth.
Methodology: This research is of descriptive-correlational type and has been conducted by field method. The statistical population consists of 150 middle and operational managers of the Ministry of Sports and Youth in 1398. The data collection tools are questionnaires of quantum management skills, conflict management and organizational agility, which have been calculated for their reliability by Cronbach’s alpha method. The data were analyzed using SPSS and Pls software and using structural equation method.
Findings: The results showed that quantum management skills have a positive and significant relationship with conflict management and organizational agility and quantum management has a direct effect on these two variables. Also, quantum management can reduce the contradictions and dualities in the organization and help create coordination and harmony among the members of the organization.
Conclusion: This research showed that quantum management can help improve organizational performance and responsiveness to environmental changes in sports organizations and requires the promotion of management skills of managers. This research can be useful for sports managers and researchers in the field of sports management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum management
  • conflict management
  • organizational agility