مقایسه کیفیت زندگی،سلامت روان و هوش معنوی در معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی منطقه ٥ تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: این تحقیق به دنبال ارائه شواهدی از ارتباط بین کیفیت زندگی و سلامت روان و هوش معنوی در معلمان تربیت بدنی و سایر معلمان منطقه 5 تهران بود.
روش شناسی: این تحقیق از نوع کاربردی و همبستگی بود. روش جمع آوری داده‌ها بیشتر از طریق روش‌های میدانی و با استفاده از سه پرسشنامه سلامت روانی و هوش معنوی و کیفیت زندگی انجام شد. تعداد 66 نفر معلم تربیت بدنی و 162 نفر معلم سایر رشته‌ها بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و روش نمونه‌گیری معلمان از نوع تصادفی – طبقه بندی بود. همچنین برای تعیین عادی بودن توزیع داده‌ها از آزمون کلموگرف – اسمیرنوف و برای مقایسه متغیرهای تحقیق از t مستقل استفاده شد. تمام تحلیل‌های آماری با نرم افزار spss انجام شد.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی با معلمان سایر رشته‌ها در منطقه 5 تهران تفاوت معناداری داشت و معلمان تربیت بدنی میانگین بالاتری در کیفیت زندگی داشتند. همچنین هوش معنوی در معلمان تربیت بدنی و سایر رشته‌ها در منطقه 5 تهران تفاوت معناداری داشت و سلامت روان در معلمان تربیت بدنی و سایر رشته‌ها در منطقه 5 تهران تفاوت معناداری داشت و معلمان تربیت بدنی میانگین بالاتری در سلامت روان داشتند.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود که مسئولین آموزش و پرورش ناحیه 5 تهران به برنامه‌های فعالیت بدنی برای معلمان اهمیت بدهند و آن‌ها را به صورت برنامه‌های فوق برنامه یا جشنواره‌ها برگزار کنند. این کار می‌تواند عاملی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی، هوش معنوی و سلامت روان معلمان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Life Quality, Mental Health and Intellectual Intelligence in Teachers of Physical Education and Other Teachers of District 5 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Raziye Norouzi Raziye Norouzi 1
  • Habib Henry Habib Henry 2
1 Master of Sports Management, Department of Physical Education and Sports Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sports Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: This research sought to provide evidence of the relationship between quality of life and mental health and spiritual intelligence in physical education teachers and other teachers in District 5 of Tehran.
Methodology: This research was applied and correlational. The method of data collection was done mostly through field methods and using three questionnaires of mental health and spiritual intelligence and quality of life. The number of 66 physical education teachers and 162 teachers of other disciplines were selected based on Morgan's table, and the teachers' sampling method was random-classification. All statistical analyzes were performed with SPSS software.
Results: The results of this research showed that the quality of life of physical education teachers was significantly different from that of teachers of other disciplines in the 5th district of Tehran, and physical education teachers had a higher average quality of life. Also, there was a significant difference in spiritual intelligence in physical education teachers and other disciplines in Tehran's 5th district, and mental health in physical education teachers and other disciplines in Tehran's 5th district had a significant difference, and physical education teachers had a higher average in mental health.
Conclusion: It is suggested that the education officials of the 5th district of Tehran give importance to physical activity programs for teachers and organize them as extracurricular programs or festivals. This work can be an effective factor in improving the quality of life, spiritual intelligence and mental health of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life quality
  • Mental health
  • intellectual intelligence
  • physical education teachers