تاثیر آموزش به روش معکوس بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش ‏آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jmbs.2023.186963

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش به روش معکوس بر بهبود عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی دانش‏آموزان پسر پایه اول ابتدایی منطقه یک شهر تهران بود.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه‌آزمایشی (پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش‌آموزان پسر ابتدایی کلاس اول منطقه یک تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 بود. نمونه آماری به تعداد 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی قرعه کشی 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش قرار داده شد. جهت گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1990) استفاده شد. پایایی این پرسشنامه برای خودکارآمدی 0.84 و برای تاثیرات هیجانی 0.89 بود.

نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان‌داد که آموزش به روش معکوس بر بهبود تاثیرات هیجانی درس علوم تجربی دانش‏آموزان پسر پایه اول ابتدایی به میزان 85/0 واحد تاثیر دارد (01/0>p). همچنین آموزش به روش معکوس بر بهبود خودکارآمدی درس علوم تجربی دانش‏آموزان پسر پایه اول ابتدایی به میزان 83/0 واحد تاثیر دارد (01/0>p).

نتیجه گیری: آموزش به روش معکوس، دانش‌آموزان را ترغیب به مشارکت فعال در فرآیند یادگیری می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که دانش‌آموزان به عنوان عضوی فعال در یادگیری خود شرکت کنند و احساس مسئولیت پذیری و تعهد به یادگیری را تجربه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of reverse teaching on improving students' academic performance

نویسندگان [English]

  • marzieh ramazani 1
  • Neda Jaber 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Master's degree, Department of Educational Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and purpose: The purpose of the current research was to investigate the effect of teaching in reverse method on improving the academic performance of the experimental science course of the first grade male students of district one of Tehran city.

Methodology: The present study was applied in terms of purpose and semi-experimental in terms of method (pre-test, post-test with control group). The statistical population of the present study included all first grade elementary school boys in the first district of Tehran in the second semester of the academic year 1402-1401. A statistical sample of 30 people was selected as available, and then randomly 15 people were placed in the control group and 15 people were placed in the experimental group. Pham and Taylor's (1990) academic performance questionnaire was used to collect information in this research. The reliability of this questionnaire was 0.84 for self-efficacy and 0.89 for emotional effects.

Results: The results of data analysis with the multivariate analysis of covariance test showed that teaching in the reverse method has an effect on improving the emotional effects of the experimental science course of first grade male elementary school students by 0.85 units . Also, reverse teaching has an effect on improving the self-efficacy of the experimental science lesson of first grade male students by 0.83 units

Conclusion: Teaching in the reverse way encourages students to actively participate . This makes students participate in their learning as an active member and experience a sense of responsibility and commitment to learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching in reverse method
  • improving academic performance
  • elementary school students