اثربخشی آموزش هیپنوتیزم بر مهارت های روان شناختی و عملکرد ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

2 دانشیار روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

3 استادیار روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

10.22034/jmbs.2023.186964

چکیده

مقدمه و هدف: هیپنونیزم یکی از روش‏های نیروزایی روانی است که کاربرد بسیاری در بهبود عملکرد ورزشکاران دارد . هدف مطالعه حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش هیپنوتیزم بر افزایش مهارت‌های روانشناختی و عملکرد ورزشی بود.
روش شناسی: روش مطالعه حاضر از نوع آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است.در این پژوهش تعداد 40 قهرمان ورزشی جودو از جامعه آماری به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری در نظرگرفته شده بودند که به طور تصافی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. از آزمون آمادگی روانی اوتاوا مورد و چک لیست محقق ساخته عملکرد ورزشی استفاده گردید که پایایی و روایی این مقیاس به تأیید مربیان تیم ملی جودو و صاحب‏نظران و کارشناسان ارشد در این حیطه رسیده بود.در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و به وسیله آزمون‏های آماری تحلیل واریانس دو متغیره، فرضیه‏های پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: تمام نتایج تحقیق به دست آمده در سطح معناداری 05/ مورد آزمون قرار گرفتند و صحت و سقم نتایج ذیل را مورد تأیید قرار دادند: 1) آموزش هیپنوتیزم بر بهبود عملکرد ورزشی جودوکاران تأثیر مثبت و معنی‏داری داشت. 2) آموزش هیپنوتیزم بر بهبود مهارت‏های روانشناختی جودوکاران تأثیر مثبت و معناداری داشت.
نتیجه گیری: از هیپنوتیزم در کلاس‏های آموزشی و استفاده آن در زمان‌بندی کلاس‏ها و همچنین استفاده آن در سطوح بالاتر می‌تواند ابزار مناسبی برای پیشرفت افراد و کمک بسیار خوبی برای مربیان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of hypnosis training on psychological skills and sports performance

نویسندگان [English]

  • Saeed Zaraineh 1
  • Nasser sobhi gharamaleki 2
  • ‬‏ Ali esmaeili 3
1 phd. student of motor behavior, Department of Physical Education, Faculty of Literature and Human Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate professor psychology of Allameh Tabataba'i University
3 Assistant professor of psychology Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Introduction and purpose: Hypnosis is one of the methods of mental energy generation, which is widely used in improving the performance of athletes. The purpose of this study was to determine the effectiveness of hypnosis training on increasing psychological skills and sports performance.
Methodology: The method of the present study was of an experimental type using a pre-test-post-test design with a control group. In this research, 40 judo sports champions from the statistical population were randomly considered as a statistical sample. 20 people were in the experimental group and 20 people were in the control group. The Ottawa mental readiness test and the sports performance checklist made by the researcher were used, and the reliability and validity of this scale was confirmed by the coaches of the national judo team and experts and senior experts in this field. In this research, using SPSS software and By means of two-variable analysis of variance statistical tests, research hypotheses were examined.
Results: All the obtained research results were tested at the significance level of 05/05 and confirmed the correctness of the following results: 1) Hypnosis training had a positive and significant effect on improving the sports performance of judokas. 2) Hypnosis training had a positive and significant effect on improving the psychological skills of judokas.
Conclusion: hypnosis in training classes and its use in scheduling classes as well as its use at higher levels can be a suitable tool for people's progress and a great help for trainers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hypnosis
  • psychological skill
  • sports performance
  • consciousness