اثر بخشی فراشناخت درمانی ولز بر کاهش اضطراب،‌ افزایش شادکامی،‌ ارتقاء سطح هوش هیجانی و اصلاح راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

2 روانپزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه لرستان

4 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه و هدف : هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی فراشناخت درمانی ولز بر کاهش اضطراب،‌ افزایش شادکامی،‌ ارتقاء سطح هوش هیجانی و اصلاح راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه‌ی شهرستان خمینی‌شهر بود.
روش شناسی: جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه‌ی شهرستان خمینی‌شهر بود. نمونه‌ی آماری شامل 30 نفر از دانش‌آموزان بود که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه‌ی اضطراب بک (1988)،‌ پرسشنامه‌ی شادکامی آکسفورد (1990)،‌ پرسشنامه‌ی هوش هیجانی بار- ان (1998) و پرسشنامه‌ی تنظیم شناختی هیجان گارنسفکی (2002). 30 نفر منتخب به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند؛ در حالی که اعضای گروه کنترل در لیست انتظار بودند،‌ اعضای گروه آزمایش در معرض 7 جلسه‌ی فراشناخت درمانی ولز قرار گرفتند. هر دو گروه در سه مرحله‌ی پیش‌آزمون،‌ پس‌آزمون و پیگیری در زمینه‌ی متغیرهای وابسته مورد ارزشیابی قرار گرفتند. داده‌های گردآوری شده به کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری) تحلیل شدند؛ تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شدند.
نتایج: نتایج تحلیل آماری نشان داد که فراشناخت درمانی ولز بر کاهش اضطراب،‌ افزایش شادکامی،‌ ارتقاء سطح هوش هیجانی و اصلاح راهبردهای تنظیم شناختی تأثیر معناداری دارد.
نتیجه گیری : به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که فراشناخت درمانی ولز بر کاهش اضطراب،‌ افزایش شادکامی،‌ ارتقاء سطح هوش هیجانی و اصلاح راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم مقطع متوسطه مؤثر است.

کلیدواژه‌ها