دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 120-200