رابطه سلامت خانواده پدری ،عملکرد خانواده با سبک های هویت در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف : مهم ترین هدف دوران نوجوانی رشد یک هویت شخصی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه سلامت خانواده پدری، عملکرد خانواده با سبک های هویت در نوجوانان بود.
روش شناسی: جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم دبیرستان های دولتی شهرستان کرمانشاه که در سال تحصلی 1395-1396 مشغول به تحصل بودند تشکیل دادند. 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای ارزیابی سلامت خانواده پدری از پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) فرم 28 سوالی گلدبرگ و هیلر (1979) و سنجش خانوادگی مک مستر برای ارزیابی عملکرد خانواده و پرسشنامه سبک هویت (ISI) برزونسکی1989 استفاده شد.
نتایج: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت خانواده پدری ،عملکرد خانواده با سبک های هویت نوجوان رابطه معنی دار وجود دارد.
نتیجه گیری : بنابراین انسجام خانواده را می توان متغیری پیش بین برای بحران هویت نوجوان در نظر گرفت . در نتیجه در این پژوهش، خانواده می تواند با تاثیر بر میزان تجربه بحران هویت فرد، یکی از عوامل مؤثر در رشد بهنجار شخصیت، فائق آمدن بر تکالیف رشدی و عملکرد و رفتار سالم شخص در چالش برانگیزترین مرحله زندگی وی، یعنی "نوجوانی" باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paternal family health relationship, family function with identity styles in adolescents

نویسندگان [English]

  • tobee haseliazad 1
  • Mukhtar Arefi 2
1 1Master of Psychology, Islamic Azad University Kermanshah Branch, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad Unversity Kermanshah Branch, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: The most important goal of adolescence is the development of a personal identity. The purpose of this study was to investigate the relationship between father's family health, family function and identity styles in adolescents.
Methodology: The statistical population of the study consisted of female secondary school students of Kermanshah state high schools, who were studying in the school year 1395-1396. 200 people were selected by cluster random sampling method. In order to assess the health of the paternal family, the General Health Questionnaire (GHQ) of the Goldberg and Hiller Questionnaire (1979) and McMaster Family Family Measurement and the Identity Styles Questionnaire (ISI) of Bazzoni 1989 were used for questionnaires.
Results: The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a significant relationship between paternal family health, family function and adolescent identity styles.
Conclusion: Therefore, family cohesion can be considered as a predictor variable for the teenage identity crisis. As a result, in this research, the family can influence the level of experience of the person's individual identity crisis, one of the factors affecting the normal development of personality, overcoming the developmental tasks, and the performance and healthy behaviors of the person in the most challenging stage of his life, "adolescence."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family paternal health
  • family function
  • identity styles