پیش بینی تصویر بدن و سطوح خودانتقادگری بر مبنای طرحواره های ناسازگار اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

مقدمه و هدف : هدف این پژوهش پیش‌بینی تصویر بدن و سطوح خودانتقادی بر مبنای طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد کرمانشاه که در سال تحصیلی 95 – 96 بود.
روش شناسی: جامعه ی آماری مشتمل بر دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد کرمانشاه که در سال تحصیلی 95 – 96 مشغول تحصل می باشد. حجم نمونه مورد پژوهش 200 دانشجو بود. از پرسشنامه روابط چند بعدی بدن- خود (کش، ۱۹۹۰) پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ، و پرسشنامه مقیاس سطوح خودانتقاد ( تامپسون و زوروف2004،) برای گردآوری داده هااستفاده شد.
نتایج: نتایج ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان داد بین طرحواره های ناسازگار اولیه با تصویر بدن و خود انتقاد گری در دانشجویان متاهل رابطة منفی وجود دارد. طرحواره های ناسازگار اولیه یکی از مهمترین پیش بین های تصویر بدن و خود انتقاد گری است .
نتیجه گیری : حضور طرحواره های شناختی ناسازگار ممکن است بین افرادی که از تصویر بدن و خود راضی هستند و آنهایی که از تصویر بدن و خود رضایت کمی دارند تمایز ایجاد کند. وجود دیدگاههای بدبینانه نسبت به تصویر بدن و خود ، موجب فراخوانی هیجانات منفی شده و به کاهش توان مقابلة شخص با افکار منفی منجر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction levels based on predicted body image and early maladaptive Schema

نویسندگان [English]

  • Razieh Hosseini
  • Karim Afshari Nia
Kermanshah Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The purpose of this study was to predict body image and self-examination levels based on early maladaptive schemas of married students of Kermanshah Uni-versity of Azad University that was in the academic year 1995-96.
Methodology: The statistical society consists of married students of Kermanshah Azad Universi-ty, which is in the academic year 1995-96. The sample size was 200 students.The questionnaire of the multidimensional self-relationship ques-tionnaire (Kash, 1990), Yang's maladaptive schemas questionnaire, and self-assessment scale scale questionnaire (Thompson and Zurrof 2004) were used for data collection.
Results: Growth patterns were measured using the Ulrich test and physical fitness components related to children's health using 540 m long tests, modified flexural tensile test and modified length test. The Ulrich Durable Motor Growth Test (2000) is a revised instrument by Dr. Beverly D Orlech (1985) as a tool for evaluating selected motor skills in children aged 3 to 10 years and older. Object-control skills and selected displacements make up a 12-item test. Moving skills include running, quadrangling, licking, jumping, jumping, sliding, manipulation skills including knocking down, throwing at the upper hand side of the shoulder, rolling the object from the bot-tom of the shoulder.
Conclusion: The presence of maladaptive cognitive schemas may differentiate between those who are self-satisfied with the body image and those who have little or no body image. Having pessimistic views about the image of our bodies and ourselves, causes negative emotions and reduces the person's coping power with negative thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body image
  • self-critical levels
  • initial maladaptive schemas