تاثیر دلبستگی‌های گرایشی و رفتاری در سلامت روان از منظر آیات و روایات، موردپژوهی: دانشجویان دانشگاه قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم و معارف قم

2 کارشناسی ارشد، رشته تفسیر قرآن کریم

3 کارشناسی ارشد علوم قرآن ملایر

چکیده

مقدمه و هدف : مهم‌ترین منبع قدرت برای هر فرد، وجود ایمان و اعتقادات مذهبی اوست؛ چرا که اعتقادات معنوی در زندگی بسیار حائز اهمیت است و سلامت جسم و روح را تضمین می‌کند.
روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و ارائه پرسشنامه‌های آماری، بر آن است که بداند، بین دلبستگی‌های گرایشی و بینشی، با سلامت روان رابطه معناداری دارد یا خیر؟
نتایج: نتایج پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی _ تحلیلی و استفاده از داده‌های آماری چنین است: معنویت می‌تواند امر قدسی یا غیبی، ارزش‌های اخلاقی، دین، عرفان و ... باشد که هر نوع معنابخشی به زندگی را در برگیرد؛ سلامت روان هر شخصی با توجه به جهان اطراف و جامعه‌اش سنجیده می‌شود و نمی‌توان گفت سلامت روان، یک امر فردی است و به معیارها و خصوصیات فردی بسنده کرد؛
نتیجه گیری : دلبستگی معنوی متغیر پیش‌بین مناسبی برای سلامت روان است، یعنی افرادی که دارای دلبستگی معنوی هستند با اطمینان 75/0 می‌توان گفت دارای سلامت روان هستند.

کلیدواژه‌ها