تاثیر دلبستگی‌های گرایشی و رفتاری در سلامت روان از منظر آیات و روایات، موردپژوهی: دانشجویان دانشگاه قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم و معارف قم

2 کارشناسی ارشد، رشته تفسیر قرآن کریم

3 کارشناسی ارشد علوم قرآن ملایر

چکیده

مقدمه و هدف : مهم‌ترین منبع قدرت برای هر فرد، وجود ایمان و اعتقادات مذهبی اوست؛ چرا که اعتقادات معنوی در زندگی بسیار حائز اهمیت است و سلامت جسم و روح را تضمین می‌کند.
روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و ارائه پرسشنامه‌های آماری، بر آن است که بداند، بین دلبستگی‌های گرایشی و بینشی، با سلامت روان رابطه معناداری دارد یا خیر؟
نتایج: نتایج پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی _ تحلیلی و استفاده از داده‌های آماری چنین است: معنویت می‌تواند امر قدسی یا غیبی، ارزش‌های اخلاقی، دین، عرفان و ... باشد که هر نوع معنابخشی به زندگی را در برگیرد؛ سلامت روان هر شخصی با توجه به جهان اطراف و جامعه‌اش سنجیده می‌شود و نمی‌توان گفت سلامت روان، یک امر فردی است و به معیارها و خصوصیات فردی بسنده کرد؛
نتیجه گیری : دلبستگی معنوی متغیر پیش‌بین مناسبی برای سلامت روان است، یعنی افرادی که دارای دلبستگی معنوی هستند با اطمینان 75/0 می‌توان گفت دارای سلامت روان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of attentional and behavioral attachments on mental health from the perspective of verses and narrations, Case study: Students of Qom University

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mehdi 1
  • Seyedeh Razieh Pourmohammadi 2
  • mahmod izadi 3
1 Faculty Member, Qom University of Science and Education,
2 Master of Science, Quranic Interpretation Course,
3 Master of Science in Koran Malayer
چکیده [English]

Introduction & Purpose: Methodology: The most important source of power for each person is the existence of his faith and his religious beliefs, because spiritual beliefs are very important in life and guarantee the health of the body and the soul.
Methodology: The present study uses a descriptive-analytical method and a statistical questionnaire to know that there is a significant relationship between mental and emotional attachment between attachment and insight.
Results: The results of this study are descriptive-analytical and using statistical data is as follows: Spirituality can be holy or non-religious, ethical values, religion, mysticism, etc., which can be of any meaning to life in Mental health of each person is measured in relation to the world around him and his community, and it can not be said that mental health is an individual matter and suffers from individual criteria and characteristics;
Conclusion: Spiritual attachment is a good predictor of mental health, meaning that those with a spiritual attachment with a confidence of 0.75 can be said to have mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • narrations
  • spiritual attachment
  • mental
  • mental health