از تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی تا انگیزه عمل( مطالعه موردی رویدادهای آسیایی اینچئون 2014کره )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 2. استاد یار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3 آموزگار مدارس ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان دلفان

چکیده

مقدمه و هدف : هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تماشای تلویزیونی بازیهای آسیایی اینچئون 2014کره برروی نگرش ورزشکاران تماشاگرتلویزیونی این رویدادها بود.
روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفیو جامعه آماری آن را ورزشکاران استان لرستان تشکیل داده اند . پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین وطبق جدول مورگان در بین 379 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای و سپس بر حسب تصادفی ساده توزیع گردیده است
نتایج: بررسی نتایج نشان داد که کلیه متغیر ها به لحاظ داشتن بار عاملی بالا در 9 حیطه دسته بندی شدند که عامل نگرش به توسعه اقتصادی و گردشگری ورزشی،در اولویت اول با مقدار ویژه (598/11 ) و عاملنگرش به توسعه و حفاظت از میراث فرهنگی با مقدار ویژه (994/5) در رتبه آخر این عوامل استخراجی قرار گرفت . تعداد عامل های استخراج شده بوسیله معیار (مقدار ویژه بزرگتر از 1 (یک) تعیین گشته و این مولفه ها 288/72درصد کل واریانس را تبیین نموده اند. علاوه بر این ،نتایج حاصل از فرضیات مربوط به نقش جنسیت و نحوه تماشای تلویزیونی ورزشکاران و تغیر در نگرشهای تماشاگران ، تفاوت معنی داری را نشان دادند
نتیجه گیری : به این مضمون که تفاوتهای فردی باعث پذیرش نقشهای متفاوت می باشند، اما در زمینه نوع فعالیت ورزشی و نقش تماشای این رویدادها تفاوت معنی داری مشاهده نشده است ،یعنی بین نوع فعالیت ورزشی تماشاگران و تغیر نگرش تفاوت معنی داری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها