از تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی تا انگیزه عمل( مطالعه موردی رویدادهای آسیایی اینچئون 2014کره )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 2. استاد یار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3 آموزگار مدارس ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان دلفان

چکیده

مقدمه و هدف : هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تماشای تلویزیونی بازیهای آسیایی اینچئون 2014کره برروی نگرش ورزشکاران تماشاگرتلویزیونی این رویدادها بود.
روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفیو جامعه آماری آن را ورزشکاران استان لرستان تشکیل داده اند . پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین وطبق جدول مورگان در بین 379 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای و سپس بر حسب تصادفی ساده توزیع گردیده است
نتایج: بررسی نتایج نشان داد که کلیه متغیر ها به لحاظ داشتن بار عاملی بالا در 9 حیطه دسته بندی شدند که عامل نگرش به توسعه اقتصادی و گردشگری ورزشی،در اولویت اول با مقدار ویژه (598/11 ) و عاملنگرش به توسعه و حفاظت از میراث فرهنگی با مقدار ویژه (994/5) در رتبه آخر این عوامل استخراجی قرار گرفت . تعداد عامل های استخراج شده بوسیله معیار (مقدار ویژه بزرگتر از 1 (یک) تعیین گشته و این مولفه ها 288/72درصد کل واریانس را تبیین نموده اند. علاوه بر این ،نتایج حاصل از فرضیات مربوط به نقش جنسیت و نحوه تماشای تلویزیونی ورزشکاران و تغیر در نگرشهای تماشاگران ، تفاوت معنی داری را نشان دادند
نتیجه گیری : به این مضمون که تفاوتهای فردی باعث پذیرش نقشهای متفاوت می باشند، اما در زمینه نوع فعالیت ورزشی و نقش تماشای این رویدادها تفاوت معنی داری مشاهده نشده است ،یعنی بین نوع فعالیت ورزشی تماشاگران و تغیر نگرش تفاوت معنی داری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From watching sports events to action motives (Asian Case Study Incheon 2014 Korea)

نویسندگان [English]

  • Behrouz Zaynaty 1
  • hamid frokhipoor 2
  • akram rezaeean 3
1 PhD student of sport management, Boroujerd Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Sports Management Department of Boroujerd Islamic Azad University
3 Primary school teacher, Education Delfan
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The aim of the current study was to investigate the role of watching Korean Incheon 2014 Asian Games on Television on the attitudes of athletes watching the events on television. The research was a descriptive type whose research population included athletes in Lorestan Province
Methodology: A number of statistical tests including Kolmogroph – Smirnoph Test to test normal distribution of the data , KMO Test to test representativeness , Kroit Bart Let to test significant relationship of the data, Factor Analysis to identify variables , and T-test research hypotheses were used . In current research , regarding research literature , theoretical foundations and guidance of instructors the researcher-made questionnaire was used in study and distributed among 379 people as research sample , using clustering sampling and simple randomized sampling, on the basis of Morgan Table .
Results: , the results of research hypotheses associated with the role of gender , the way of watching television by athletes and changes in attitudes of viewers indicated a significant difference implying that individual differences result in assuming different roles .
Conclusion: Concerning the role of activity type and watching these events no significant difference was observed meaning that there is no significant different between athletic exercises of the athletes and attitude change

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletic Events
  • Attitude
  • Economic Development
  • Cultural Development