اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در کنترل خشم و کاهش تکانشگری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه خوارزمی، کرج

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

3 3. دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی تهران

4 4. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه و هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در کنترل خشم و کاهش تکانشگری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد بود.
روش شناسی: روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل می باشد. نمونه مورد نظر شامل30 مرد از نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند.گروه آزمایش برنامه راهبردهای نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل گروس را به مدت ده جلسه گروهی دریافت کردند در حالی که گروه کنترل تا پایان طرح هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس تکانشگری بارات و پرسشنامه کنترل خشم اسپیلبرگر و برای تحلیل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان موجب کنترل خشم و کاهش تکانشگری در افراد گروه آزمایش شد.
نتیجه گیری : آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان تلویحات کاربردی مفیدی در درمان اختلال سلوک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion Regulation Strategies Training on Anger Control and Impulsivity Decrease of Adolescents With Conduct Disorder

نویسندگان [English]

  • Sajjad Nasiri Nia 1
  • Mohammad Mehdi Sohrabi Fard 2
  • Dr. Mohammad Hatami 3
  • Azar Samadi Far 4
1 MSc in Clinical Psychology of Children and Adolescents, Kharazmi University, Karaj
2 2. MSc Clinical Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch Esfahan.
3 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, University of Kharazmi, Tehran
4 Master of Family Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Introduction & Purpose : This study was to determine the effectiveness of emotion regula-tion strategies training on control anger and impulsivity decreas of adolescents correctional center in Khorramabad city.
Methodology: The research method is pretest- posttest- follow up whit a control group. The sample consisted of 30 men adolescents with conduct disorder in khorramabad correction cen-ter who were selected by convenience sampling and randomly assigned to control and exper-imental groups. The experimental group received the gross model emotion regulation strate-gies for ten sessions, while the control group did not receive any intervention until the end of the project. The data were collected from the barratt impulsivity scale and spielberger anger inventory and for analysis, multivariate analysis of covariance was used.
Results : The results showed that emotion regulation strategies training controlled anger and decreased impulsivity in the experimental group.
Conclusion : The emotion regulation strategies training is usful applied practice in treatment of conduct disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Regulation Strategies
  • Anger Control
  • Impulsivity Decrease
  • Conduct Disorder