مقایسه کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 3کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد ، ایران

3 کارشناسی ارشد،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف : هدف از پژوهش حاضر ، مقایسه کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی 98-97 می باشد . در این پژوهش از روش علّی‌مقایسه‌ای استفاده شد.
روش شناسی: جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از همه معلمان عادی و معلول جسمی حرکتی دوره ابتدایی شهرستان دلفان که بر اساس آمار رسمی اداره آموزش و پرورش، تعداد معلمان دوره  ابتدایی 560 نفر است. نمونه پژوهشی متشکل از 50 نفر از معلمان معلول جسمی حرکتی و 50 نفر از معلمان عادی به‌عنوان نمونه ‌آماری انتخاب شد. برای انتخاب آزمودنی‌های گروه معلمان معلول جسمی حرکتی از نوع نمونه در دسترس استفاده شد. برای انتخاب نمونه معلمان عادی از روش همتاسازی استفاده شد بدین صورت که نخست بعد از اجرای پرسشنامه در بین معلمان معلول جسمی حرکتی ، اطلاعات مربوط به جمعیت‌شناختی آن‌ها در معلمان عادی همتاسازی شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل:پرسشنامه امیدواریاین اشنایدر و همکاران (۱۹۹۱)،- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1989) و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روش توصیفی از روش آزمون t گروه‌های مستقل (t-test) نیز استفاده شد.
نتایج:  یافته های پژوهش نشان می دهد بین کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی 98-97 رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .
نتیجه گیری : تجارب این گروه از معلمان نشان می‌دهد که خود را متفاوت از دیگران می‌دانند و احساس حقارت و درماندگی، تنهایی و دلتنگی دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of quality of work life and life expectancy with job satisfaction among teachers of physical and physical disabilities

نویسندگان [English]

  • Hamed Mirzaei Sharifi 2
  • mohamad jahanimonfared 3
1
2 MA, Private Law Islamic Azad University Boroujerd, Iran
3 MSc, Department of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the quality of work life and life expectancy with job satisfaction among teachers of physical and physical disabilities.The statistical population of this research is all teachers and physicians of physical activity in the Delfan elementary school, which is based on the official statistics of the Department of Education, and the number of primary school teachers is 560. A sample of 50 physically handicapped teachers and 50 normal teachers were selected as a statis-tical sample. To select the subjects, the Teachers Physical Disabilities Teachers Unit was used. In order to select the sample of ordinary teachers, the matched method was used. First, after the implementation of the questionnaire, teachers with physical disabilities had their demographic information matched to normal teachers. The data gathering tool was Shannider et al. (1991), Walton Work Quality Quality Questionnaire (1989), and Minnesota Job Satisfaction Questionnaire (MSQ). To analyze the data, in addition to the descriptive method, independent t-test (t-test) was used. The findings of the research show that there is a direct and significant relationship between the quality of work life and life expectancy with job satisfaction among teachers of physical and physical disabilities in norabad city of Lorestan in academic year 98-97.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of work life
  • Life expectancy
  • Job satisfaction
  • Teachers with disabilities
  • Normal teachers