اثر تمرینات ایروبیک نشسته بر زندگی زنان میانسال به بالا براساس هوش‌های منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

2 2. استاد یار، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

3 استاد یار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف : هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار تمرینات ایروبیک نشسته بر زندگی زنان میانسال به بالا براساس هوش‌های منتخب است. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی است که از طرح تحقیق دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد.
روش شناسی: شرکت‌کنندگان 6 زن میانسال به بالا بودند که از میان 80 زن مراجعه‌کننده به باشگاههای ایروبیک به صورت تصادفی انتخاب شدند. در ابتدای پرسشنامه‌های هوش‌های هیجانی، معنوی، فرهنگی و اخلاقی هنجار شده در ایران را به عنوان پیش‌آزمون تکمیل شده، سپس آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه هر جلسه به مدت 1 ساعت زیرنظر مربی به تمرین پرداختند و گروه کنترل به کارهای روزانه خود مشغول بودند. در انتها پرسشنامه‌های فوق به عنوان پس‌آزمون تکمیل شده اطلاعات شده از پرسشنامه‌های فوق به عنوان پس‌آزمون تکمیل شدند.
نتایج: اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه‌ها در قالب فرض‌های تحقیق با استفاده از آزمون شایپرویلک برای بررسی نرمال بودن داده‌ها استفاده شد و از آزمون یومان ویتینی برای اختلاف پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. نتایج نشان داده تمرینات ایروبیک نشسته به طور مؤثری موجب بهبود زندگی و افزایش هوش‌های منتخب زنان میانسال به بالا شده است.
نتیجه گیری : افزایش این مولفه­­ هایی که ذکر شد ترغیب سالمندان زن به سمت ورزش کردن از جمله ورزشهای شادی آور. مثل ایروبیک نشسته تا بدینوسیله علاوه بر سود جستن از مزایای فیزیولوژیکی نیز بهبود می یابد و در سطح مناسبی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها