اثر تمرینات ایروبیک نشسته بر زندگی زنان میانسال به بالا براساس هوش‌های منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

2 2. استاد یار، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

3 استاد یار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف : هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار تمرینات ایروبیک نشسته بر زندگی زنان میانسال به بالا براساس هوش‌های منتخب است. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی است که از طرح تحقیق دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد.
روش شناسی: شرکت‌کنندگان 6 زن میانسال به بالا بودند که از میان 80 زن مراجعه‌کننده به باشگاههای ایروبیک به صورت تصادفی انتخاب شدند. در ابتدای پرسشنامه‌های هوش‌های هیجانی، معنوی، فرهنگی و اخلاقی هنجار شده در ایران را به عنوان پیش‌آزمون تکمیل شده، سپس آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه هر جلسه به مدت 1 ساعت زیرنظر مربی به تمرین پرداختند و گروه کنترل به کارهای روزانه خود مشغول بودند. در انتها پرسشنامه‌های فوق به عنوان پس‌آزمون تکمیل شده اطلاعات شده از پرسشنامه‌های فوق به عنوان پس‌آزمون تکمیل شدند.
نتایج: اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه‌ها در قالب فرض‌های تحقیق با استفاده از آزمون شایپرویلک برای بررسی نرمال بودن داده‌ها استفاده شد و از آزمون یومان ویتینی برای اختلاف پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. نتایج نشان داده تمرینات ایروبیک نشسته به طور مؤثری موجب بهبود زندگی و افزایش هوش‌های منتخب زنان میانسال به بالا شده است.
نتیجه گیری : افزایش این مولفه­­ هایی که ذکر شد ترغیب سالمندان زن به سمت ورزش کردن از جمله ورزشهای شادی آور. مثل ایروبیک نشسته تا بدینوسیله علاوه بر سود جستن از مزایای فیزیولوژیکی نیز بهبود می یابد و در سطح مناسبی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Sitting on the Life of Middle-aged Women Up Based on Selected Intelligences

نویسندگان [English]

  • Kaltham Madani Pour 1
  • Dr. Mehdi Roozbehani 2
  • Dr. Bijan Goodarzi 3
1 Master's degree in motor behavior, Islamic Azad University Boroujerd, Borujerd, Iran
2 The Effect of Aerobic Sitting on the Life of Middle-aged Women Up Based on Selected Intelligences
3 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, Boroujerd Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

Introduction & Objective: The purpose of this study was to investigate the effects of aerobic sessions on the life of middle-aged women up to the selected intelligence. The research method is quasi-experimental, which is a two-group design with pre-test and post-test.
Methodology: Participants included six middle-aged women who were randomly selected among 80 women who were referred to aerobic clubs. At the beginning of the questionnaire, the emotional, spiritual, cultural and ethical intelligences completed in Iran were completed as a pretest, then the experimental subjects received 12 sessions per session for 1 hour under the supervision of the instructor and the control group engaged in their daily work. . At the end, the above questionnaires were completed as a post-test. The questionnaires were completed as a post-test.
Results: The data extracted from the questionnaires were used in the hypotheses of the research using the Shiiproilk test to verify the normality of the data. Yuman Vitamin test was used for the difference between the pretest and the post-test. The results show that sitting aerobics exercises have been effective in improving the lives and increasing the intelligence of selected middle-aged women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobics Sitting
  • Emotional Intelligence
  • Spiritual Intelligence
  • Ethical Intelligence
  • Cultural Intelligence