تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای تخصصی روانشناسی، تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 کارشناسی ارشد مشاوره، تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد شهر ری

4 5. کارشناس ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

مقدمه و هدف : تغذیه مهم ترین عامل موازی با تمرینات ورزشی برای رسیدن به موفقیت محسوب می شود و تنها عاملی است که اثربخشی سایر عوامل نیز به آن وابسته است هدف از این پژوهش تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار بوده است.
روش شناسی: روش پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و در دسته پژوهش های توصیفی-اکتشافی می باشد. نمونه پژوهش شامل تعداد285 نفر از پسران نوجوان ورزشکار شهرستان کرج بوده اند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه نگرش به تغذیه کانر و همکاران(1979) بوده است.
نتایج: یافته ها نشان داد این ابزار دارای اعتبار مناسبی می باشد و میزان الفای کرونباخ 89/. گزارش شد. همچنین سه عامل برای پرسشنامه استخراج شد و روایی سازه پرسشنامه مناسب بود. مدل تاییدی نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود و جداول نرم پرسشنامه ارائه شد.
نتیجه گیری: درنتیجه نشان داده شد که این ابزار جهت سنجش نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Psychometric Properties of Nutrition Attitude Questionnaire among Athletes' Adolescents

نویسندگان [English]

  • Mosa Bondak Mosa Bondak 1
  • Parisa Nahavandi 2
  • saiid abolmaleki 3
  • Saeed Monshadi 4
1 Mosa Bondak, Parisa Nahavandi, Nassermainejad Saeed Abdolmaleki, Saeed Monshadi
2 Master of Consultation, Physical Education, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Faculty member of Payam Noor University of Rey
4 Master degree in Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Introduction & Objective: Nutrition is considered as the most important factor in parallel with sports exercises for success and is the only factor that depends on the effectiveness of other factors. The purpose of this study was to determine the psychometric properties of attitude toward nutrition questionnaire among athlete's adolescents. .
Methodology: The research method is a type of applied research and is in the category of descriptive-exploratory research. The sample consisted of 285 male athletes in Karaj city who were selected by available sampling method. The research tool was a questionnaire for nutrition attitude of Connor et al. (1979).
Results: The findings showed that this instrument has a good reputation and the Cronbach's alpha rate is 0.89. reported. Three factors were also extracted for the questionnaire and the validity of the structure of the questionnaire was appropriate. The verification model was fitted out well and the soft tables of the questionnaire were presented.
Conclusion: It has been shown that this tool is suitable for assessing attitude to nutrition among athlete's teens

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties
  • Nutrition Attitude
  • Validity
  • Athlete's Adolescents