دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1398 
تاثیر کلیشه وزن بر یادگیری یک مهارت حرکتی ورزشی در کودکان

صفحه 230-240

محمد حسین زمانی؛ ایوب هاشمی؛ حمیده عبدل زاده؛ سید مجتبی حسینی


تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار

صفحه 241-254

موسی بندک؛ پریسا نهاوندی؛ سعید عبدالملکی؛ سعید منشادی