ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان اداری یک عامل خطر مرتبط با سلامتی می­باشد. هدف این تحقیق ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان شرکت برق بوشهر بود.
روش شناسی: نمونه­های تحقیق تعداد 64 نفر از کارکنان اداری ( 28 نفر زن و 36 نفر مرد ) بودند. از پرسشنامه نوردیک و روش RULA جهت ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی و پوسچر ناحیه بالاتنه و از کالیپر برای محاسبه درصد چربی بدن استفاده شد. داده­های تحقیق با آمار استنباطی Logistic regression تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج:  بیشترین اختلالات اسکلتی عضلانی زنان ناحیه فوقانی پشت و در مردان ناحیه کمر بود. وزن بیشتر با افزایش درد در ناحیه کمر و فوقانی پشت، و سن بیشتر همراه با اختلالات اسکلتی عضلانی بیشتر ناحیه شانه و کمر بود. با افزایش BMI و درصد چربی بدنی، میزان بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه کمر، پشت و زانو افزایش بیشتری داشت. در مجموع 2/57 درصد از نمونه­های زن در سطح ارگونومی پوسچر 1، 5/28 درصد در سطح 2 و 2/14 درصد در سطح 3 قرار داشتند. در مردان 5/55 درصد از نمونه­ها در سطح 1، 25 درصد در سطح 2، 1/11 درصد از در سطح 3  و 3/8 درصد در سطح 4 قرار داشتند.  
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنادار بین ریسک فاکتورهای ارگونومیک و اختلالات اسکلتی عضلانی کمر و فوقانی پشت، ارائه برنامه­های منظم آموزشی در زمینه پوسچر و ارگونومی صحیح جهت پیشگیری از بروز آسیب­های بیشتر کارکنان توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of ergonomic risk factors and its relation with musculoskeletal disorders in electric power distribution company of Bushehr province.

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Sadeghipour 1
  • Dr. Alibagher Nazarian 2
  • Abdolsaleh Zar 1
1 Department of Sport Scince, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Sport Injuries and Corrective Exercises, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Musculoskeletal disorders (MSDs) are one of the most common causes of injuries related to health in employed staffs. The aim of this study was to evaluation of the ergonomic risk factors and its relation with musculoskeletal disorders in electric power distribution company of Bushehr Province
Material & Methods: 64 subject of Bushehr Electric Power Distribution Company (28 females and 36 males) participated in this cross-sectional study. In order to investigate the musculoskeletal disorders, the NORDIC questionnaire was used and postures were evaluated by RULA method. Body fat percent measured by caliper. Data analyzed with Logistic regression.
Results: the most MSDs in females was in upper back and in males was low back. More weight was associated with increased pain in the back and upper back, and more age associated the prevalence of musculoskeletal disorders in the shoulder and back. With increasing BMI and body fat percentage, the incidence of MSDs in the waist, back and knees was increased. The results showed that 57.2% of females was in belonged to posture level 1, 28.5% in level 2 and 14.2% in level 3. Also in males group 55.5% was in level 1, 25.1% in level 1, 11.1% in level 3 and 8.3% in level 4.
Conclusion: Based on the results of this study and significant correlation between ergonomic risk factors and musculoskeletal disorders, it is recommended that to prevention of injuries regular postural education programs and appropriate ergonomics for staff must be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergonomics
  • Musculoskeletal disorders
  • Posture