تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت‌ هماهنگی دستی در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته-دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکتری رفتارحرکتی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت‌ هماهنگی دستی در افراد دارای بیماری پارکینسون بود.
روش شناسی: روش تحقیق دراین پژوهش نیمه تجربی است.پژوهش حاضربا دو گروه تجربی باطرح پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفته هست. نمونه شامل بر 24 نفر که شرایط لازم برای شرکت در پژوهش را داشتند. این تعداد بطور تصادفی در دو گروه، 12 نفر قرار گرفتند. فرم رضایت نامه افراد منظورگردید. درآغاز طرح پژوهش افراد در پیش آزمون پردو شرکت نمودند و اطلاعات مربوطه به عنوان نمرات پیش آزمون ثبت شد. .پس ازجمع آوری اطلاعات مداخله های تمرینی آغازگردید.
نتایج:  از آمار توصیفی برای توصیف، طبقه‌بندی و تنظیم نمرات خام استفاده شد و در بخش آمار استنباطی برای اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون شاپیرو-ویلک، برای تعیین تجانس واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد.  همچنین  برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون تی و تحلیل واریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد. کلیه ‏تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار ‏SPSS‏ نسخه 20 ، در سطح معناداری 05/0‏p<‎‏  انجام گردید.‏
 نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت‌ هماهنگی دستی در افراد دارای بیماری پارکینسون تاثیر مثبت دارد

کلیدواژه‌ها