تاثیر تمرینات وی فیت بر ویژگی های فراشناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: اختلال هماهنگی رشدی یک اختلال ناهمگن است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر تمرینات وی فیت بر ویژگی های فراشناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. 
روش شناسی: تحقیق حاضر کاربردی و نیمه تجربی بود. جامعة آماری پژوهش حاضر کودکان پسر 7 تا 12 سال مبتلا به اختال هماهنگی رشدی شهر رفسنجان در سال تحصیلی 98-1397 بودند. از این تعداد، 30 دانش آموز پسر به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی(15 پسر) و کنترل(15 پسر) تقسیم شدند. سپس گروه تجربی به مدت 16 جلسه (2 ماه و هفته ای2 جلسه) و هر جلسه 55  دقیقه در یک محیط مجهز شده و با نشاط و با نظارت کارشناس پزشکی در جهت جلوگیری از آسیب دیدگی آزمودنی ها قرار گرفتند. برای ارزیابی مهارت های فراشناختی کودکان اپرسشنامه فراشناختی کودکان (MCQ-C) استفاده شد. از آزمون کولموگروف– اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع ها و از  تحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه ها استفاده شد. 
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که تمرینات وی فیت تاثیر معناداری در بهبود ویژگی های فراشناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی داشته است(05/0˂P).
 نتیجه گیری: به طور کلی، استفاده از تمرینات وی فیت برای کمک به افراد دارای اختلال هماهنگی رشدی برای بهبود یک جنبه حیاتی عملکرد روانشناختی، امکان پذیر به نظر می رسد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Wii Fit training on metacognitive characteristics of children with developmental coordination disorder

نویسندگان [English]

  • Ayoub Hashemi 1
  • Mahmoud Sheikh 2
  • Davood Homaneyan 3
  • Fazlollah Bagherzaeh 2
1
2
3
چکیده [English]

Introduction& Purpose: Developmental Coordination Disorder is a Heterogeneous Disorder. The Purpose of this study was to determine the effect of Wii Fit training on metacognitive characteristics of children with developmental coordination disorder.
Methodology: This was a applied and quasi-experimental study. The statistical population included male children (7-12 years old) with developmental coordination disorder living in Rafsanjan in 2018. Among them 30 children were conveniently recruited and randomly divided into two groups: experimental and control group (15 per each group). Then the experimental
group was equipped for 16 sessions (2 months and 2 sessions per week) and each session was 55 minutes in a well-equipped environment, with vigor and supervised by a medical expert to prevent the injuries of the subjects. The metacognitive questionnaire (MCQ-C) was used to assess metacognitive skills. The Kolmogorov-Smirnov test was used for normality of the data and the covariance analysis was used to compare the groups.
Results: The results showed that Wii Fit training had a significant effect on the improvement of meta-cognitive characteristics in children with developmental coordination disorder (P˂0.05).
Conclusion: In general, using Wii Fit training to help people with developmental coordination disorder is likely to improve the vital aspect of psychological functioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wii Fit training
  • Developmental coordination disorder
  • Metacognitive
  • Memory