مقایسه مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان 7 تا 9 سال اقوام ایرانی: یک مطالعه میان فرهنگی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 دانشجوی دکتری رشد حرکتی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه و هدف: با اینکه رشدحرکتی تحت تاثیر نمو و بالیدگی قرار می­گیرد، اما شرایط محیطی و فرهنگی بر آن تاثیر می­گذارد. هدف از این پژوهش مقایسه میان فرهنگی مهارت­های حرکتی دستکاری کودکان اقوام ایرانی بود.
روش: نمونه­ها از 240 (120 دختر، 120 پسر) کودک 7 تا 9 سال مراکز استان­های تهران، لرستان، خوزستان و کردستان تشکیل شدند. جهت سنجش مهارت­های ­حرکتی دستکاری از آزمون رشدحرکتی اولریخ  (2000)، استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد اثر اصلی استان در مهارت­های دستکاری معنادار است. در نمره کل دستکاری امتیاز کودکان استان لرستان به طور معناداری بیش­تر از کودکان خوزستان (001/0 = P) بود و کودکان استان کردستان امتیاز بیش­تری نسبت به کودکان لرستان به­دست آوردند (001/0 = P) اما تفاوت معناداری بین سایر استان­ها مشاهده نشد. همچنین تعامل جنسیت و استان تنها در مولفه­ی غلتاندن معنادار بود. بدین صورت که کودکان پسر در استان­های لرستان و خوزستان به طور معناداری امتیاز بیشتری نسبت به کودکان دختر به­دست آورده­اند (001/0 = P).
نتیجه­ گیری:  با توجه به یافته­ها به نظر می­رسد شیوه­های مختلف رشدحرکتی می­تواند نتیجه­ی تفاوت‌های فرهنگی و محیط اجتماعی کودکان، نگرش متفاوت خانواده­ها به فعالیت بدنی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Motor Skills of Children of 7 to 9 Years of Iranian Ethniciy: A Cross-Cultural Study

نویسندگان [English]

  • Farshid Tahmasebi 1
  • Farzaneh Hatamii 1
  • Majid Mohamadi 2
1
2
چکیده [English]

Introduction& Purpose: Although motor development is influenced by development and maturity, environmental and cultural conditions affect it. The purpose of this study was to compare cross-cultural manipulation skills of children Iranian ethnicity.
Methodology: Samples consisted of 240 (120 girls, 120 boys) children aged 7 to 9 years in the provinces of Tehran, Lorestan, Khuzestan and Kurdistan. The Ulrich motor development Test (2000) was used to measure the motor skills of manipulation.
Results: The results of multivariate analysis of variance showed that the main effect of province on manipulation skills was significant. In the total score of manipulation, children scores of Lorestan province were significantly higher than children of Khuzestan (P = 0.001) and children of Kurdistan province gained more points than Lorestan children (P = 0.001) But there was no significant difference between the other provinces. Also, gender and province interaction were significant only in the component of rolling, so that male children in Lorestan and Khuzestan provinces had significantly higher scores than female children (P = 0.001).
Conclusion: According to the findings, it seems that different modes of motor development can be the result of cultural differences and social environment of children, and different attitudes of families to physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross-cultural study
  • manipulative motor skills
  • Iranian ethnicity