ارتباط سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی در تکواندوکاران غیرنخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، روانشناسی تربیتی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا، روانشناسی بالینی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jmbs.2019.96116

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی در تکواندوکاران غیرنخبه بود.
روش‌شناسی: طرح این پژوهش همبستگی مقطعی و جامعۀ آماری آن تکواندوکاران شهرستان اسلام‌شهر بودند نمونه پژوهش 80 ورزشکار با میانگین سنی (50/4 ± 50/20) بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه های سرسختی ذهنی (شیرد و همکاران، 2009) و مهارت‌های روانی (بوش و سالملا، 2002) را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان تحلیل شد.
نتایج: تحلیل داده‌ها نشان داد که بین سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی (پایه، روان‌تنی و شناختی) همبستگی مثبتی وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرسختی ذهنی 50 درصد از واریانس مهارت‌های روانی کل را پیش‌بینی می‌کنند (05/0p≤).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های حاضر به نظر می‌رسد، سرسختی ذهنی نقش مهمی در انتخاب مهارت‌های روانی ایفاء می‌کنند و سطوح مهارت‌های روانی مورداستفاده تکواندوکاران متناسب با این وِیژگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Mental Toughness and Mental Skills in Non- Elite Taekwondo Athletes

نویسندگان [English]

  • sahar zarei 1
  • ZAHRA SALMAN 2
  • mahmoud mohebi 3
1 Sahar Zarei, PhD Student, Educational Sport psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences Faculty of Physical Education and Sport Sciences University of Tehran, Tehran, Iran
2 Zahra Salman, Associated Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 PhD Student, Clinical Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between mental toughness and mental skills in non-elite Taekwondo athletes.
Methodology: In this study a cross-sectional correlational design was employed. Statistic population was included all Taekwondo athletes from Islamshahr city. Samples were and 80 athletes with average age of (20/50 ± 4/50) selected by purposive sampling, and completed Questionnaires of mental toughnessand (sheard et al, 2009) and mental skills (Bush & Salmela, 2001). The data was analyzed by Pearson correlation and multiple regression (inward method) tests.
Results: The results revealed that mental toughness was positively associated with mental skills (foundation, psycho-somatic and cognition) (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental Skills
  • Psychosocial Skills
  • Cognitive Skills
  • Taekwondo Athletes
  • Mental toughness