ارتباط سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی در تکواندوکاران غیرنخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، روانشناسی تربیتی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا، روانشناسی بالینی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی در تکواندوکاران غیرنخبه بود.
روش‌شناسی: طرح این پژوهش همبستگی مقطعی و جامعۀ آماری آن تکواندوکاران شهرستان اسلام‌شهر بودند نمونه پژوهش 80 ورزشکار با میانگین سنی (50/4 ± 50/20) بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه های سرسختی ذهنی (شیرد و همکاران، 2009) و مهارت‌های روانی (بوش و سالملا، 2002) را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان تحلیل شد.
نتایج: تحلیل داده‌ها نشان داد که بین سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی (پایه، روان‌تنی و شناختی) همبستگی مثبتی وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرسختی ذهنی 50 درصد از واریانس مهارت‌های روانی کل را پیش‌بینی می‌کنند (05/0p≤).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های حاضر به نظر می‌رسد، سرسختی ذهنی نقش مهمی در انتخاب مهارت‌های روانی ایفاء می‌کنند و سطوح مهارت‌های روانی مورداستفاده تکواندوکاران متناسب با این وِیژگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها