دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1398 
مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی

صفحه 283-298

رضا حیدری؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی