مقایسه ی زوجین متقاضی طلاق و عادی از لحاظ روان آزردگی، سازگاری و اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و تنظیم عواطف، بینش، قاطعیت در ارتباط

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی- عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز ، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف:هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ی ویژگی های شخصیتی، نظام ارزشی و مهارت های ارتباطی در بین زوجین متقاضی طلاق و عادی شهرستان دزفول بود.
روش شناسی:آزمودنیها شامل 75 زوج متقاضی طلاق که به روش نمونه گیری هدفمند و 75 زوج عادی که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. طرح تحقیق از نوع توصیفی علی- مقایسه ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو فرم کوتاه، پرسشنامه نظام ارزشی آلپورت، ورنون ،لیندزی وآزمون مهارتهای ارتباطی کوئین دام استفاده شد. شیوه ی آماری در این پژوهش، مانوا (MANOVA) بود.
نتایج: پس از تجزیه وتحلیل آماری در سطح  P<0/05 نتایج نشان داد که بین زوجین متقاضی طلاق و عادی در زمینه های ویژگی های شخصیتی، روان رنجوری، برونگرایی، گشودگی، سازگاری، نظام ارزشی، ارزش نظری، ارزش اقتصادی ، ارزش هنری، ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، ارزش مذهبی، مهارت های ارتباطی، مهارت گوش دادن، مهارت تنظیم عواطف، مهارت درک پیام، مهارت بینش در ارتباط تفاوت معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و مهارت قاطعیت در ارتباط تفاوت معنی داری بین زوجین متقاضی طلاق و عادی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Divorced and Normal Couples in Psychological Adjustment and Economic Social Religious and Emotion Regulation Insights Relationship

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Motahari Rad 1
  • Naser Behroozi 2
  • Massoud Boroumandasab 3
چکیده [English]

Introduction &Purpose: The aim of the present Prvhsh compare the personality characteristics, value system and communication skills among couples divorce applicant Dezful city was normal.
Methodology: The subjects included 75 couples who divorced applicant purposeful sampling 75 paired normal and the multi-stage random sampling were selected. A. descriptive research design the comparison. Data gathered by the five factor personality questionnaire NEO short form questionnaire value system Alport, Vernon, Lindsay Quinn and communication skills test animals were used. Statistical methods in this study, was (MANOVA). After statistical analysis at P<0/05.
Results: The results showed that the applicant couples in the areas of divorce and normal personality characteristics, neuroticism, extraversion, openness, consistency, value system, the theoretical value, economic value, artistic value, social values, political values, religious values, communication skills, listening skills, emotion regulation skills, skills to understand the message, vision skills in communication there was a significant difference.
Conclusion: And personality characteristics of conscientiousness and assertiveness skills in a significant difference between the applicant couples divorce and was found normal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality characteristics
  • value system
  • communication skills
  • the applicant couples divorce