تاثیر کلیشه وزن بر یادگیری یک مهارت حرکتی ورزشی در کودکان

نویسندگان

1 دانشجو دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 . دانشجو دکتری رشد حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان،رفسنجان، ایران

4 استادیار رفتار حرکتی، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تهدید کلیشه­ای یک پدیده موقعیتی است و زمانی رخ می دهد که یک گروه خاص تحت تأثیر تأیید یا آزمایش منفی قرار می گیرد و وظایف تعیین شده زیر ظرفیت آن­­ها را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کلیشه وزن بر یادگیری یک مهارت حرکتی ورزشی در کودکان بود.
 روش­شناسی: برای این منظور تعداد 24 نفر از کودکان 8 تا 10 سال (33/7M= ) و با ادراک اضافه وزن نسبت به خود (1/26BMI=) برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. روش اجرایتحقیق حاضر،نیمه­ تجربیوطرحآنبه ­صورتپیش­آزمونوپس­آزمون و آزمون یادداری بادو گروه اضافه وزن و با ادراک اضافه وزن و گروه بدون اضافه وزن با ادراک اضافه وزناجرا گردید. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق مهارت دریبل فوتبال از بین موانع بود که طی سه مرحله پیش آزمون، اکتساب و یادداری توسط آزمودنی ها اجرا گردید. در مرحله پیش آزمون آزمودنی ها یک کوشش را انجام دادند. سپس در مرحله اکتساب آزمودنی ها 15 کوشش را اجرا کردند. 2 روز بعد از آخرین کوشش تمرینی آزمون یادداری در 5 کوشش از آزمودنی ها به عمل آمد.
نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که هم در مرحله اکتساب و هم در مرحله یادداری بین گروه ST و RST تفاوت معناداری وجود دارد، که این تفاوت ها به نفع گروه RST بود.
نتیجه­ گیری: بنابراین، این یافته ها نشان می دهد که کلیشه وزن بر یادگیری مهارت حرکتی تاثیر معناداری دارد.
 

کلیدواژه‌ها