تاثیر کلیشه وزن بر یادگیری یک مهارت حرکتی ورزشی در کودکان

نویسندگان

1 دانشجو دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 . دانشجو دکتری رشد حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان،رفسنجان، ایران

4 استادیار رفتار حرکتی، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تهدید کلیشه­ای یک پدیده موقعیتی است و زمانی رخ می دهد که یک گروه خاص تحت تأثیر تأیید یا آزمایش منفی قرار می گیرد و وظایف تعیین شده زیر ظرفیت آن­­ها را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کلیشه وزن بر یادگیری یک مهارت حرکتی ورزشی در کودکان بود.
 روش­شناسی: برای این منظور تعداد 24 نفر از کودکان 8 تا 10 سال (33/7M= ) و با ادراک اضافه وزن نسبت به خود (1/26BMI=) برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. روش اجرایتحقیق حاضر،نیمه­ تجربیوطرحآنبه ­صورتپیش­آزمونوپس­آزمون و آزمون یادداری بادو گروه اضافه وزن و با ادراک اضافه وزن و گروه بدون اضافه وزن با ادراک اضافه وزناجرا گردید. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق مهارت دریبل فوتبال از بین موانع بود که طی سه مرحله پیش آزمون، اکتساب و یادداری توسط آزمودنی ها اجرا گردید. در مرحله پیش آزمون آزمودنی ها یک کوشش را انجام دادند. سپس در مرحله اکتساب آزمودنی ها 15 کوشش را اجرا کردند. 2 روز بعد از آخرین کوشش تمرینی آزمون یادداری در 5 کوشش از آزمودنی ها به عمل آمد.
نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که هم در مرحله اکتساب و هم در مرحله یادداری بین گروه ST و RST تفاوت معناداری وجود دارد، که این تفاوت ها به نفع گروه RST بود.
نتیجه­ گیری: بنابراین، این یافته ها نشان می دهد که کلیشه وزن بر یادگیری مهارت حرکتی تاثیر معناداری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Weight Stereotyping on Sport Motor Skill Learning In Children

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Zamani 1
  • Ayoub Hashemi 2
  • Hamideh Abdolzadeh 3
  • Mojtaba Hosseini 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Introduction &Purpose: Stereotype threat is a situational phenomenon that occurs when a stigmatized group feels pressured by the possibility of confirming or being tested negatively and performs determined tasks below its capacity. The purpose of study was to investigate the effect of weight stereotyping on sport motor skill learning in children.
 Methodology: For this purpose, 24 children from 8 to 10 years old (M = 7.33) with overweight perception (BMI = 26.1) were selected to participate in this study. The method of this study was, semi experimental and its design was pre-test, post-test and retention test with two groups of overweight and with overweight perception and without overweight group with overweight perception. The task used in this study was a dribbling a soccer ball that was performed by the subjects through three stages of pretest, acquisition and retention. In the pretest phase, the subjects performed one trial. Then, at the acquisition stage, the subjects performed 15 trials. Two days after the last trial, a retention test was performed in 5 trial.
Results: The results of statistical analysis showed that there was a significant difference between the ST and RST group both in the acquisition and retention stages, which was in favor of the RST group.
Conclusion: Therefore, these findings suggest that weight stereotypes have a significant effect on learning motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • Stereotypes
  • Weight
  • Sport motor skill
  • Children