تأثیر چهار هفته تمرینات اصلاحی و الاستیک باند بر زاویه کرانیوورتبرال گردنی و فاکتورهای منتخب سردردهای گردنی در زنان شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

سابقه و هدف :هدف از این مطالعه بررسی تأثیر چهار هفته تمرینات اصلاحی و الاستیک باند بر زاویه کرانیوورتبرال گردنی و فاکتورهای منتخب سردردهای گردنی در زنان شهر کرمان می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 24 بیمار مبتلا به سردرد گردنی که دارای پوزیشن سر به جلو بودند (میانگین ± انحراف استاندارد: سن 9/8 ± 4/33 سال، وزن 10 ± 7/63 کیلوگرم، قد 1/0 ± 6/1 متر) به صورت هدفمند انتخاب و تصادفی در دو گروه تمرینات اصلاحی و تمرینات الاستیک باند قرارگرفتند. زاویه کرانیوورتبرال، تواتر، شدت، مدت زمان سردرد و ناتوانی ناشی از درد گردن قبل و یک هفته بعد از مداخله ارزیابی شد. برای اندازه گیری داده ها از آزمون های آماری اندازه گیری مکرر ترکیبیآنوا، ویلکاکسون و یو من ویتنی استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون ها نشان داد که فاکتور های تواتر، شدت، مدت زمان، ناتوانی ناشی از دردهای گردنی و زاویه کرانیوورتبرال تفاوت معنی داری بین پیش آزمون و پس آزمون داشتند ( 05/0>P). در تمامی فاکتورها به جز مدت زمان، تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد ( 05/0 P>).
نتیجه گیری: تمرینات الاستیک باند و تمرینات اصلاحی هر دو روشهای مناسب برای بهبود فاکتور های سردرد و ناتوانی ناشی از دردهای گردنی و زاویه کرانیوورتبرال می باشند. اما به نظر می رسد چهار هفته تمرینات اصلاحی و الاستیک باند نمی تواند تفاوت مشهودی در بین گروه ها ایجاد کند و توصیه می شود که اینگونه تمرینات با مدت زمان بیشتر از چهار هفته مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 4 weeks corrective and elastic band exercises on craniovertebral angle and some selected factors of cervicogenic headache among female of Kerman

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Daneshjoo 1
  • Asma Shamsaddini 2
  • Mansour Sahebozamani 2
1 Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: The purpose of this study was to compare the effect of 4 weeks corrective and elastic band exercises on frequency, intensity, duration and quality of cervicogenic headache. Material and methods: Twenty four female with forwarded head position (Mean ± SD; age 33.4 ± 8.9 y, weight 63.7 ± 10 kg, height 1.6± 0.1 m) were objectively selectead and randomly divided equally into 2 groups; elastic band and corrective exercises. Frequency, intensity, duration of headache, neck disability index and angle before and one week after intervention were evaluated as a dependent variable. Mixed repeated measure ANOVA, Willcoxan and U-Mann Whitney methods were used for data analysis. Results: Result of this study showed significant reduction in headache frequency, intensity, duration of headache, neck disability index and angle in both groups (P0.05). Conclusion: It can be included that corrective and elastic band exercises can reduce the symptoms of cervicogenic headache and consequently treat the cervicogenic headache. It seems that 4 weeks of corrective and elastic band exercises is not enough to show differnces between groups, so it suggestive that use this training during more than 4 weeks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cervicogenic headache
  • Forward head posture
  • Craniovertebral angle