رابطة نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیات علمی ،دانشگاه رازی، کرمانشاه ،ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نگرش دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان اقلیم کردستان عراق نسبت به درس تربیت‌بدنی و نرخ مشارکت آنها در رویدادهای ورزشی مدارس بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان اقلیم کردستان عراق تشکیل می‌داد و برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شد. نمونه مورد بررسی شامل 826 نفر بود که از این تعداد 389 نفر پسر و 437 نفر دختر بودند. از یک پرسشنامه محقق‌ساخته سه بخشی برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف اسمیرنوف، خی‌دو، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مشارکت در رویدادهای ورزشی با نگرش به درس تربیت-بدنی رابطه وجود دارد، ولی بین میزان مهارت در فعالیت‌های ورزشی و همچنین، بین علاقه‌مندی به فعالیت‌های ورزشی و نگرش به درس تربیت‌بدنی در دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود نداشت. در نهایت، بین میزان تمرین ورزشی در خارج از مدرسه و نگرش به درس تربیت‌بدنی، همبستگی معناداری مشاهده شد و گروهی که به شکل روزانه در خارج از مدرسه تمرین ورزشی داشت، نسبت به گروهی که تمرین نداشتند، نگرش مناسب‌تری به درس تربیت‌بدنی داشتند.

کلیدواژه‌ها