تأثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اهواز، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 مربی رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر، تأثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی می‌باشد.
روش شناسی: روش انجام این پژوهش نیمه تجربی با 6 گروه (گروه آموزش نوروفیدبک ، گروه آموزش نوروفیدبک همراه توجه بیرونی، آموزش نوروفیدبک همراه با توجه درونی، گروه کانون توجه درونی، گروه کانون توجه بیرونی، گروه خنثی بدون دستورالعمل کانون توجه و آموزش نوروفیدبک) به صورت پیش آزمون و پس آزمون بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش یک دستگاه نوروفیدبک چهار کاناله و دیسک مخصوص فریزبی بود. برای این منظور تعداد 60 نفر دانشجوی دختر دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت در دسترس و هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحقیق شامل، پیش آزمون، پس آزمون، یادداری و انتقال بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که در همه مراحل بین گروه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد. در بعد مسافت، در همه مراحل، گروه توجه درونی عملکرد بهتری را از خود نشان داد؛ اما در بعد دقت در همه مراحل گروه نوروفیدبک+توجه درونی بهتر از سایر گروه ها بود.
نتیجه گیری: در کل نتایج این تحقیق نشان داد که، تعامل نوروفیدبک+کانون توجه نیز بر یادگیری پرتاب فریزبی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of neurofeedback training and attentional focus on the accuracy and distance of frisbee throwing in beginner players

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadi 1
  • Seyedeh Nahid Shetab Booshehry 2
  • Mohammad Reza Dostan 3
1 M.A. motor Behavior, Faculty of physical education and sport sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Seyedeh Nahid Shetab Boshehry. Professor motor behavior, Faculty of physical education and sport sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Instructor of Motor Behavior, Faculty of physical education and sport sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of neurofeedback training and attentional focus on the accuracy and distance of frisbee throwing in beginner players.
Methodology: For this purpose, 70 participant were selected as the sample. The method of this research was quasi-experimental study with 7 groups (neurofeedback, external focus+neurofeedback, internal focus+ neurofeedback, make neurofeedback, internal focus, external focus, control group) with pre-test and post-test. The pre-test included 10 launches. After the pre-test, the subjects trained 10 blocks of 10 attempts at the acquisition stage. 24 hours after completing acquisition stage, the retention and transfer tests were performed in 10 attempts. The neurofeedback protocol included a beta-1 increase, theta reduction in the CZ region (according to the 10-20 system), which was 10 sessions and each session was 15 to 20 minutes.
Results: The results of this study showed that there is a significant difference between the research groups at all stages. In the distance dimension, at all stages, the internal focus group showed better performance, but in the dimension of accuracy, at all stages of the neurofeedback+ internal attention group was better than the other groups. Conclusion Overall, the results of this study showed that neurofeedback and interaction between neurofeedback + attentional focus had a significant effect on the learning of frisbee throwing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • neurofeedback
  • attentional focal
  • distance
  • frisbee throw