مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه تمام کسب‌کارها به نحوی با آمیخته بازاریابی در ارتباط هستند و کسب‌ و کارهای ورزشی نیز از این امر مستثنی نیستند و لذا هدف از انجام این پژوهش مقایسه آمیخته ‌بازاریابی پوشاک ورزشی داخلی و خارجی است.
روش‌شناسی: روش انجام تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و کاربردی می‌باشد. جامعه و نمونه‌ آماری شامل مشتریانی است که حداقل یکبار از نمایندگی‌های مجاز برندهای ورزشی داخلی و خارجی پوشاک ورزشی خرید کرده‌اند. با توجه فرمول کوکران حداقل تعداد نمونه مورد نیاز 363 برآورد‌شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه آمیخته‌بازاریابی زمانی‌دادانه و همکاران(1394) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 7 تن از اساتید مدیریت ورزشی بررسی شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در نهایت ضریب آلفای کروباخ برای عناصر محصول(77/.)، قیمت(85/.)، توزیع(80/.) و ترویج(78/.) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی(جداول فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(آزمون‌ t مستقل و آزمون آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها) انجام شد. تحلیل‌های آماری توسط نرم‌افزار SPSS انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین آمیخته‌‌بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که با توجه به میانگین‌ها برندهای خارجی از وضعیت بهتری برخوردارند.
نتیجه‌گیری: تولیدکنندگان داخلی می‌توانند با الگوبرداری از برندهای خارجی و تولید پوشاک باکیفیت و متنوع، قیمت‌گذاری منصفانه، تبلیغات متنوع و تاسیس فروشگاه‌های انحصاری، برند خود را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها