مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه تمام کسب‌کارها به نحوی با آمیخته بازاریابی در ارتباط هستند و کسب‌ و کارهای ورزشی نیز از این امر مستثنی نیستند و لذا هدف از انجام این پژوهش مقایسه آمیخته ‌بازاریابی پوشاک ورزشی داخلی و خارجی است.
روش‌شناسی: روش انجام تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و کاربردی می‌باشد. جامعه و نمونه‌ آماری شامل مشتریانی است که حداقل یکبار از نمایندگی‌های مجاز برندهای ورزشی داخلی و خارجی پوشاک ورزشی خرید کرده‌اند. با توجه فرمول کوکران حداقل تعداد نمونه مورد نیاز 363 برآورد‌شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه آمیخته‌بازاریابی زمانی‌دادانه و همکاران(1394) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 7 تن از اساتید مدیریت ورزشی بررسی شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در نهایت ضریب آلفای کروباخ برای عناصر محصول(77/.)، قیمت(85/.)، توزیع(80/.) و ترویج(78/.) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی(جداول فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(آزمون‌ t مستقل و آزمون آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها) انجام شد. تحلیل‌های آماری توسط نرم‌افزار SPSS انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین آمیخته‌‌بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که با توجه به میانگین‌ها برندهای خارجی از وضعیت بهتری برخوردارند.
نتیجه‌گیری: تولیدکنندگان داخلی می‌توانند با الگوبرداری از برندهای خارجی و تولید پوشاک باکیفیت و متنوع، قیمت‌گذاری منصفانه، تبلیغات متنوع و تاسیس فروشگاه‌های انحصاری، برند خود را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of marketing mix of domestic and foreign sports apparel brands

نویسندگان [English]

  • Reza Heydari 1
  • Amin Dehghan Ghahfarokhi 2
  • ebrahim alidoust ghahfarokhi 3
1 Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: Nowadays, all businesses are somehow associated with marketing mix and sports businesses are no exception. The purpose of this study is to compare the marketing mix of domestic and foreign sports apparel.
Methodology: The research method is descriptive-survey and applied. The population and sample consist of customers who have purchased at least one of the indoor and outdoor sports apparel authorized dealers. According to Cochran's formula, the minimum required sample size was 363. Data were collected using a questionnaire by Zadad et al. (2015). The validity of the questionnaire was evaluated by 7 sport management professors. Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaire. Finally, Cronbach's alpha coefficient was obtained for product (0.77), price (0.85), distribution (0.80) and promotion (0.78). Data were analyzed using descriptive statistics (frequency tables, mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t-test and Kolmogorov-Smirnov test for normal distribution of data). Statistical analysis was performed by SPSS software.
Results: The results showed that there is a significant difference between the marketing mix of domestic and foreign sports apparel brands, so that the external brands are better than the average.
Conclusion: Domestic manufacturers can promote their brand by modeling foreign brands and producing high quality and diverse apparel, fair pricing, diverse advertising, and the establishment of exclusive stores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing mix
  • brand
  • sport apparel
  • pricing
  • advertising