رابطه بین جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته‌های تیمی و انفرادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش، ‌بررسی رابطة جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته‌های تیمی و انفرادی دختران شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی (1396) که در استان چهار محال بختیاری برگزار شد، بود.
روش شناسی: 131 نفر آزمودنی با متوسط سن (3/2 2/22) تصادفی انتخاب شدند. آزمون‌ها، جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی را پیش بینی می‌کرد. این آزمودنی‌ها شرکت کنندگان در المپیاد ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی بودند.
نتایج: بین سن و اضطراب رقابتی تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه با افزایش سن اضطراب رقابتی کاهش می‌یابد. از نتایج آماری مشخص شد که بین سن و اضطراب رقابتی رابطة معناداری وجود دارد و تعیین شد گروه های انفرادی و تیمی از نظر اضطراب رقابتی و نوع جهت گیری ورزشی باهم متفاوتند. هم‌چنین بین سن و اضطراب رقابتی تفاوت معناداری وجود دارد و بین اضطراب رقابتی و هدف مندی نیز اختلاف معناداری وجود دارد. در نتیجه بین اضطراب رقابتی و فاکتورهای جهت گیری ورزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها