رابطه بین جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته‌های تیمی و انفرادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش، ‌بررسی رابطة جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته‌های تیمی و انفرادی دختران شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی (1396) که در استان چهار محال بختیاری برگزار شد، بود.
روش شناسی: 131 نفر آزمودنی با متوسط سن (3/2 2/22) تصادفی انتخاب شدند. آزمون‌ها، جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی را پیش بینی می‌کرد. این آزمودنی‌ها شرکت کنندگان در المپیاد ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی بودند.
نتایج: بین سن و اضطراب رقابتی تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه با افزایش سن اضطراب رقابتی کاهش می‌یابد. از نتایج آماری مشخص شد که بین سن و اضطراب رقابتی رابطة معناداری وجود دارد و تعیین شد گروه های انفرادی و تیمی از نظر اضطراب رقابتی و نوع جهت گیری ورزشی باهم متفاوتند. هم‌چنین بین سن و اضطراب رقابتی تفاوت معناداری وجود دارد و بین اضطراب رقابتی و هدف مندی نیز اختلاف معناداری وجود دارد. در نتیجه بین اضطراب رقابتی و فاکتورهای جهت گیری ورزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is there any relationship between sport orientation and competitive anxiety in sport teams and individual sports?

نویسندگان [English]

  • mahboube ghayour 1
  • mohammad hadi resalati
  • maryam rezaei 2
1 department of motor behavior faculty of physical education. university of tehran
2 department of psychology Isfahan university
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The purpose of this study was the relationship between sport orientation and competitive anxiety in female athletic team and individual sport Olympiad for medical universities in 1396 that took part in Shahr-e- kord.
Methodology: In order to, 131 subjects were selected using systematic sampling.
Female students completed a modified version of the competition anxiety (SCAT) and sport orientation (SOQ).
Results: Analyzes showed that there was no significant relation between competition anxiety and sport orientation factors but there was significant relation between competition anxiety and age. Also, statistical results showed that there is a significant relationship between age and competitive anxiety and it was determined that individual and team groups differed in terms of competitive anxiety and sport orientation type.
Conclusion: The conclusion revealed that competition anxiety decreased with increasing age in both individual sports and sport teams. So completion anxiety has a direct relation with age increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport orientation
  • competition anxiety
  • competitiveness
  • willingness to win
  • goal orientation