مقایسه تاثیرتمرین مهارتهای باز و بسته بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با مشکلات زیادی در کارکردهای اجرایی همراه است. اثر فعالیت های بدنی با نیازهای ادراکی متفاوت بر بهبود این فاکتورها بررسی نشده است. با توجه به نیازهای فیزیولوژیکی و شناختی متفاوت تمرینات حرکتی باز و بسته، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات باز و بسته بر توجه پایدار و حافظه کاری این کودکان بود. روش شناسی: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. 30 کودک دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی شهرستان کرمانشاه به صورت تصادفی در دو گروه تمرینی باز و بسته قراد گرفتند. قبل از اجرای پروتکل تمرینی از کلیه شرکت کنندگان آزمون هوش وکسلر و پیش آزمون توجه پایدار و حافظه کاری گرفته شد. شرکت کنندگان هر گروه به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه یک ساعته تمرینات مخصوص به خود را انجام دادند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل آزمون هوش وکسلر کودکان، آزمون عملکرد پیوسته و آزمون حافظه کاری ان-بک بود. چهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس در spss23 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه تمرینی در نمرات توجه پایدار و حافظه کاری در پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت تمرینات مهارت باز باعث بهبود توجه پایدار و حافظه کاری نسبت به تمرینات مهارت بسته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effect of open and closed skills training on executive functions of children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • mohammad jalilvand 1
  • REZVAN SOURI 2
1 Department of sport science, kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 M.A in Psychology, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: Attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD) is associated with many difficulties in executive functions. The effect of physical activity with different perceptual needs on the improvement of these factors has not been investigated. Given the different physiological and cognitive needs of open and closed movement exercises, the purpose of this study was to investigate the effect of open and closed exercises on sustained attention and working memory of these children. Methodology: This study was quasi-experimental with pre-test and post-test design. Thirty children with attention deficit / hyperactivity disorder in Kermanshah city were randomly divided into two groups of open and closed exercise. Prior to the exercise protocol, all participants performed Wechsler Intelligence Test and pre-test of sustained attention and working memory. Participants in each group received their own one-hour training sessions for 12 weeks and three sessions per week. The instruments used in the study included Wechsler Intelligence Test for Children, Continuous Performance and N-Back Working Memory Test. Data analysis was performed using covariance analysis test in spss23. Results: The results showed that there was a significant difference between the two groups in the endurance and working memory scores in the post-test. Conclusion: Therefore, it can be said that open skill training improved sustained attention and working memory over closed skill training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
  • Open Skills
  • Closed Skills
  • sustained Attention
  • Memory