تأثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف پروپولیس بر پراکسیداسیون لیپیدی بر روی مردان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، لرستان، ایران

چکیده

مقدمه: از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف پروپولیس بر پراکسیداسیون لیپیدی بر روی مردان چاق بود.
روش تحقیق: از نوع نیمه تجربی و با طرح سه گروه تجربی و یک گروه کنترل به روش پیش آزمون و پس آزمون بود. تعداد 38 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند که به طور تصادفی به چهار گروه نه نفر تمرینات هوازی، مکمل پروپولیس، تمرینات هوازی+ مکمل سازی پروپولیس و گروه کنترل تقسیم شدند. بعد از انتخاب نمونه آماری، ازمودنی ها به طور تصادفی در چهار گروه (گروه تمرینات هوازی، گروه دارونما، گروه تمرینات هوازی +مصرف مکمل و گروه کنترل) قرار گرفتند. برای دستیابی به این هدف از پرسشنامه اطلاعات فردی و سوابق پزشکی – ورزشی استفاده شد. سپس قد و وزن اندازه گیری شد بعد از روز جلسه اصلی پس از اخذ اولین نمونه خونی به عنوان پیش آزمون، گروه اول هشت هفته در تمرینات هوازی شرکت کردند. گروه مصرف کننده مکمل و گروه دارونما به ترتیب دو قرص 500 میلی گرم مکمل پروپولیس و دارونما را به صورت دوبار در روز مصرف کردند.
نتایج: نشان داد که تمرینات هوازی به همراه مصرف پروپولیس موجب کاهش کلسترول، تری گلیسیرید و مالون دی آلدهید مردان چاق غیرفعال شده است ولی تاثیری بر گلوتاتیون ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of aerobic training combined with propolis on lipid peroxidation in obese men

نویسندگان [English]

  • Bahman Hasanvand 1
  • Younes Seif 2
1 Islamic Azad University
2 M.Sc., Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic training combined with propolis on lipid peroxidation in obese men.
Methods: This was a quasi-experimental study with three experimental groups and one control group with pre-test and post-test. Thirty-eight subjects were selected by simple random sampling. They were randomly divided into four groups of nine individuals: aerobic exercise, propolis supplement, aerobic exercise + propolis supplement and control group. After selecting the statistical sample, the subjects were randomly divided into four groups (aerobic exercise group, placebo group, aerobic exercise + supplementation group and control group). To achieve this goal, a demographic questionnaire and medical-athletic history questionnaire were used. Then height and weight were measured. After the main session day after the first blood sample was taken as a pretest, the first group participated in aerobic training for eight weeks. The placebo group and the placebo group received two 500 mg propolis and placebo tablets, respectively, twice daily.
Results: The results showed that aerobic exercise combined with propolis reduced cholesterol, triglyceride and malondialdehyde in obese men but had no effect on glutathione.

Keywords: Aerobic exercise, Propolis, Lipid profiles, Malondialdehyde, Glutathione

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercises
  • Propolis
  • Lipid Profiles
  • Malone Dialdehyde
  • Glutathione