کلیدواژه‌ها = دو و میدانی
بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی و پرخاشگری دو و میدانی کاران نخبه ایرانی

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 401-408

هیلدا غلامیان؛ نسترن نصیری؛ حسن غرایاق زندی


مقایسۀ پرخاشگری و خشم رقابتی و سرسختی ذهنی زنان و مردان دو و میدانی کار نخبه ایرانی

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 441-449

نسترن نصیری؛ هیلدا غلامیان؛ محبوبه غیور نجف آبادی