کلیدواژه‌ها = اضطراب رقابتی
تأثیر آرام‌سازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی نوجوانان دختر

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 237-245

مژگان رودسرابی؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی