مقایسه اثربخشی بازی‌های چالشی و غیر چالشی برانگیزش مشارکتی کودکان پیش‌دبستانی‎

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه مهم‌ترین مسئله در موفقیت های ورزشی و حرکتی مخصوصا برای کودکان بهبود انگیزش آنها است. لذا هدف این مطالعه مقایسه بازی‌های چالشی و غیر چالشی برانگیزش حرکتی کودکان بود.

روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش ازمون- پس آزمون بود شرکت کنندگان این تحقیق 40 کودک (میانگین سن 15/6 و انحراف استاندارد 12/1) بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه بازی‌های چالشی (20 نفر) و غیر چالشی(20 نفر) تقسیم شدند. سپس برای مدت هشت هفته و دو جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه مداخلات مهارت‌های حرکتی را دریافت کردند. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد اثر تمرین برای انگیزش در گرووها معنادار است به طوری که میزان تغییرات انگیزش حرکتی از پیش‌آزمون به پس‌آزمون در گروه چالشی بیشتر از گروه غیر چالشی بوده است. بنابراین تمرین چالشی بیشتر از تمرین غیر چالشی بر بهبود انگیزش اثرگذار است.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه به استفاده از شکل بازیگونه مداخلات در سنین کودکی تاکید دارد و در طراحی مداخلات استفاده از دست‌کاری قیود و چالشی بودن آن برای انگیزش کودکان کمک کنننده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of challenging and non-challenging games with participatory motivation of preschool children

نویسندگان [English]

  • Payab Hengameh 1
  • seyed kazem mousavi sadati 2
  • Keivan mlanorozy 3
1 . Department Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Motor Behavior, Department of Sport Science and Physical Education, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran
3 Department of Sport Science, Islamshahr Branch ,Islamic Azad university , Islamshahr ,Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: Today, the most important issue in sports and motor success, especially for children, is improving their motivation. Therefore, the aim of this study was to compare challenging and non-challenging games of children's motor motivation.

Methodology: The present study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design. The participants in this study were 40 children (mean age 6.15 and standard deviation 1.12) who were selected by the available method. Participants were randomly divided into two groups of challenging games (20 people) and non-challenging games (20 people). They then received motor skills interventions for eight weeks, two sessions per week, and each session lasting 90 minutes. Data were analyzed by analysis of covariance.

Results: The results showed that the effect of exercise for motivation in groups was significant so that the rate of changes in motor motivation from pre-test to post-test in the challenge group was more than the non-challenge group. Therefore, the effect of challenging training on motivation is more than non-challenging training.

Conclusion: The results of this study emphasize the use of playful form of interventions in childhood and in the design of interventions, use of manipulation of constraints and its challenge to motivate children is helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenging interventions
  • Non-challenging interventions
  • Children
  • Motor motivation