اثر رفتارهای والدین بر توسعه مهارت‌های زندگی و لذت از فعالیت‌بدنی فوتبالیست‌های نوجوان مدارس فوتبال شهر گنبد کاووس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر رفتارهای والدین بر توسعه مهارت‌های زندگی و لذت از فعالیت‌بدنی فوتبالیست‌های نوجوان مدارس فوتبال شهر گنبد کاووس انجام شد.

روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه فوتبالیست‌های نوجوان 16 تا 18 ساله پسر مدارس فوتبال شهر گنبد کاووس در سال 1398 به تعداد تعداد 247 نفر بود. 151 فوتبالیست نوجوان به شیوه انتخاب تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گرد‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌‌نامه‌های رفتارهای والدین ووئرس و همکاران (2014)، مهارت‌های زندگی کرونین و آلن (2017) و لذت از فعالیت‌بدنی مور و همکاران (2009) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد اثر رفتار هدایتی والدین بر کار گروهی، تعیین هدف، توسعه مهارت‌های اجتماعی و لذت از فعالیت‌بدنی فوتبالیست‌های نوجوان مدارس فوتبال مثبت و معنی‌داری است. همچنین اثر رفتار حمایتی والدین بر کار گروهی و تعیین هدف فوتبالیست‌های نوجوان مثبت بود. در نهایت نتایج نشان داد اثر رفتار حمایتی والدین بر توسعه مهارت‌های اجتماعی و لذت از فعالیت‌بدنی فوتبالیست‌های نوجوان معنی‌دار نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که رفتارهای هدایتی و حمایتی والدین می‌تواند موجب توسعه مهارت‌های زندگی نوجوانان پسر شده و میزان لذت آن‌ها از انجام فعالیت‌های بدنی مانند فوتبال را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of parents' behaviors on the development of life skills and physical activity enjoyment of adolescent football players in Gonbad Kavous football schools

نویسندگان [English]

  • Nasser Bai 1
  • Mahdi Firozian 2
1 2. Department of Physical Education and Sport Science, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
2 MA Student in Sports Management, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
چکیده [English]

Introduction & Aim: This research was conducted to study the effect of parents' behaviors on the development of life skills and enjoyment of physical activity of adolescent football players in Gonbad Kavous football schools.

Methods: The research method is descriptive-correlational and its statistical population included all adolescent football players aged 16 to 18 years old boys football schools in Gonbad Kavous in 1398 in the number of 247 people. 151 adolescent soccer players were selected by stratified random sampling as a statistical sample. To collect research data, Wuerth et al.'s (2014) Parental Behavior Questionnaire, Cronin and Allen's (2017) Life Skills Development Questionnaire, and Moore et al.'s (2009) Physical Activity enjoyment Questionnaire were used. Two methods of descriptive and inferential statistics were used to analyze the data.

Results: The results showed that the effect of parental guidance behavior on teamwork, goal setting, social skills development and enjoyment of physical activity of adolescent football players in football schools is positive and significant. Also, the effect of parents' supportive behavior on teamwork and goal setting of adolescent football players was positive. Finally, the results showed that the effect of parental supportive behavior on the development of social skills and enjoyment of physical activity of adolescent footballers is not significant.

Conclusion: According to the results of the study, it can be concluded that parental guidance and supportive behaviors can develop the life skills of adolescent boys and increase their enjoyment of physical activity such as football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal Setting
  • Parental Support
  • Enjoyment
  • Life Skills
  • Football Schools