اثر رفتارهای والدین بر توسعه مهارت‌های زندگی و لذت از فعالیت‌بدنی فوتبالیست‌های نوجوان مدارس فوتبال شهر گنبد کاووس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر رفتارهای والدین بر توسعه مهارت‌های زندگی و لذت از فعالیت‌بدنی فوتبالیست‌های نوجوان مدارس فوتبال شهر گنبد کاووس انجام شد.

روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه فوتبالیست‌های نوجوان 16 تا 18 ساله پسر مدارس فوتبال شهر گنبد کاووس در سال 1398 به تعداد تعداد 247 نفر بود. 151 فوتبالیست نوجوان به شیوه انتخاب تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گرد‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌‌نامه‌های رفتارهای والدین ووئرس و همکاران (2014)، مهارت‌های زندگی کرونین و آلن (2017) و لذت از فعالیت‌بدنی مور و همکاران (2009) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد اثر رفتار هدایتی والدین بر کار گروهی، تعیین هدف، توسعه مهارت‌های اجتماعی و لذت از فعالیت‌بدنی فوتبالیست‌های نوجوان مدارس فوتبال مثبت و معنی‌داری است. همچنین اثر رفتار حمایتی والدین بر کار گروهی و تعیین هدف فوتبالیست‌های نوجوان مثبت بود. در نهایت نتایج نشان داد اثر رفتار حمایتی والدین بر توسعه مهارت‌های اجتماعی و لذت از فعالیت‌بدنی فوتبالیست‌های نوجوان معنی‌دار نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که رفتارهای هدایتی و حمایتی والدین می‌تواند موجب توسعه مهارت‌های زندگی نوجوانان پسر شده و میزان لذت آن‌ها از انجام فعالیت‌های بدنی مانند فوتبال را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها