شناسایی و اولویت بندی فرصت های بازاریابی گردشگری ورزشی شهرستان درگز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

2 استادیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

3 دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی فرصت های بازاریابی گردشگری ورزشی شهرستان درگز بود. این پژوهش به دلیل مطالعه موردی بودن و ارائه راهکار، در دسته تحقیقات کاربردی جای می گیرد. از نظر ماهیت پژوهش آمیخته است. در بخش کیفی جامعه آماری شامل متخصصان بازاریابی ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان حوزه گردشگری ورزشی بود که شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند بود و در مجموع ۱۰ مصاحبه انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسیدند. جامعه آماری در بخش کمی همان جامعه بخش کیفی بعلاوه ورزشکاران و مربیان، مسئولین و مدیران ورزشی شهرستان درگز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های تربیت بدنی، مدیریت، گردشگری و بازاریابی به تعداد ۱۵۶نفر بودند. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. بر مبنای یافته ها ۲۸ فرصت گردشگری ورزشی و ۱۷ راهکار بازاریابی بر مبنای فرصت های گردشگری ورزشی در شهرستان درگز شناسایی شد. با توجه به یافته های تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس ۵ عامل اصلی شناسایی شد که شامل خدمات گردشگری، فرصت های طبیعی، محیط فرهنگی، محیط فنی و اقتصادی و محیط جغرافیایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of sports tourism marketing opportunities in Darges city

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Hassani 1
  • Ehsan Asadollahi 2
  • Hassan Fahim Devin 3
1 Master's student in sports management at Senabad Golbahar Institute of Higher Education
2 Assistant Professor, Faculty Member of Sanabad Golbahar Higher Education Institute
3 Associate Professor, member of the academic staff of Islamic Azad University, Mashhad branch
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify and prioritize sports tourism marketing opportunities in Darges city. This research is placed in the category of applied research because it is a case study and provides a solution. In terms of the nature of the research, it is mixed. In the qualitative part, the statistical population included sports marketing specialists, sports management professors and experts in the field of sports tourism. The sampling method was purposeful and a total of 10 interviews were conducted until the data reached theoretical saturation. The statistical population in the quantitative part was the same as the population in the qualitative part, in addition to athletes and coaches, officials and sports managers of Dargaz city, and postgraduate students of physical education, management, tourism and marketing, in the number of 156 people. In the qualitative part, the theme analysis method was used, and in the quantitative part, exploratory factor analysis tests and Friedman's ranking test were used. Based on the findings, 28 sports tourism opportunities and 17 marketing strategies based on sports tourism opportunities were identified in Dargaz city. According to the findings of exploratory factor analysis with varimax rotation, 5 main factors were identified, which included tourism services, natural opportunities, cultural environment, technical and economic environment, and geographical environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • tourism services
  • natural opportunities
  • tourism environment