شناسایی و اولویت بندی فرصت های بازاریابی گردشگری ورزشی شهرستان درگز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

2 استادیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

3 دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی فرصت های بازاریابی گردشگری ورزشی شهرستان درگز بود. این پژوهش به دلیل مطالعه موردی بودن و ارائه راهکار، در دسته تحقیقات کاربردی جای می گیرد. از نظر ماهیت پژوهش آمیخته است. در بخش کیفی جامعه آماری شامل متخصصان بازاریابی ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان حوزه گردشگری ورزشی بود که شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند بود و در مجموع ۱۰ مصاحبه انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسیدند. جامعه آماری در بخش کمی همان جامعه بخش کیفی بعلاوه ورزشکاران و مربیان، مسئولین و مدیران ورزشی شهرستان درگز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های تربیت بدنی، مدیریت، گردشگری و بازاریابی به تعداد ۱۵۶نفر بودند. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. بر مبنای یافته ها ۲۸ فرصت گردشگری ورزشی و ۱۷ راهکار بازاریابی بر مبنای فرصت های گردشگری ورزشی در شهرستان درگز شناسایی شد. با توجه به یافته های تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس ۵ عامل اصلی شناسایی شد که شامل خدمات گردشگری، فرصت های طبیعی، محیط فرهنگی، محیط فنی و اقتصادی و محیط جغرافیایی بود.

کلیدواژه‌ها