کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
بررسی تأثیر بازی های ورزشی فعال بر کیفیت زندگی کودکان آسیب دیده اجتماعی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401

شهریار خرازیان؛ احسان اسداللهی


ارتباط بین شدت ناتوانی، درد و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 39-45

سمیراء کامیابی؛ منصور صاحب الزمانی؛ اسماعیل شریفیان؛ عبدالحمید دانشجو؛ حانیه سبزکار؛ سمیه گرجی بازیاری


بررسی کیفیت و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه: با نقش میانجیگری مشارکت ورزشی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 161-168

مجید محمدی؛ محمود شیخ؛ پویان پورحسن؛ فاطمه ممبینی


مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات مکنزی و برنامه آموزشی سلامت کمر بر بیماران دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 231-244

مریم مزیدی؛ بهروز خداداد؛ الهام شهاب پور؛ مسعود خرسندی کلور